INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000648 Názov predmetu: Cloudové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Počítačové siete (PS_Ing_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Porozumenie kľúčovým vlastnostiam cloudových platforiem typu IaaS a PaaS. Študent si osvojí metódy vývoja softvérových systémov nasaditeľných do cloudového prostredia a získa praktické zručnosti pre návrh, implementáciu a monitorovanie takýchto systémov, ako aj posúdenie efektívnosti presunu softvérového systému do prostredia cloudu.
Stručná osnova predmetu:
1. Výpočtové platformy – podnikové výpočty a architektúry, internet ako platforma, softvér ako služba a cloudové systémy.
2. Cloudové platformy – IAAS - Amazon EC2, PAAS – Google App Engine, MS Azure, ekonomické aspekty použitia cloudu.
3. Coludové technológie – webové služby, AJAX, mashups, virtualizácia.
4. Vývoj pre cloudové prostredie – práca s údajmi.
5. Vývoj pre cloudové prostredie – programový model MapReduce.
6. Vývoj pre cloudové prostredie – platformy Dev 2.0.
7. Softvérové architektúry – podnikový softvér – ERP, SCM, CRM.
8. Softvérové architektúry – špecifické podnikové aplikácie a Dev 2.0.
9. Softvérové architektúry – pracovné toky a podnikové procesy.
10. Softvérové architektúry – analýza podnikových údajov a vyhľadávanie.
11. Ekosystém podnikového cloudu.
12. Monitorovanie aplikácií nasadených do prostredia cloudu.
Odporúčaná literatúra:
1. FEHLING, C. - LEYMANN, F. - RETTER, R. - SCHUPECK, W. - ARBITER, P.: Cloud Computing Patterns : Fundamentals to Design, Build, and Manage Cloud Applications.Springer-Verlag Wien, 2014.
2. Cloud Computing Patterns [online]. Dostupné na internete: .
3. HOMER, A. - SHARP, J. - BRADER, L. - NARUMOTO, M. - SWANSON, T.: Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications. Microsoft Inc., 2014.
4. SHROFF, G.: Enterprise Cloud Computing, Technology, Architecture, Applications. Cambridge University Press, 2010.
5. BIRMAN, K. P.: Guide to Reliable Distributed Systems, Vuilding High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services. Springer-Verlag London, 2012.
6. DYKSTRA, T. - ANDERSON, R. - WASSON, M.: Building Real-World Cloud Apps with Windows Azure. Microsoft Corporation, 2014.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 133
  A B C D E FX  
  8% 20% 24% 31% 17% 2%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD., garant
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.