INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000637 Názov predmetu: Používateľské rozhrania a používateľský zážitok (UX)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s princípmi návrhu, realizácie a vyhodnotenia používateľských rozhraní programových systémov. Študenti získajú ako teoretické tak praktické vedomosti v tejto oblasti. Predmet pokrýva aj základné vedomosti z oblasti ergonómie, použiteľnosti a dostupnosti používateľských rozhraní. Predmet obsahuje aj technologické a technické časti z hľadiska použiteľných V/V prostriedkov a pokrýva aj základné vedomosti z oblasti počítačovej grafiky pre prípady tvorby grafického rozhrania. V závere študenti získajú vedomosti z virtuálnej reality a jej technológií. Predmet sa zaoberá vývojom používateľských rozhraní na rôznych platformách: mobilné, webové a unixovské aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
1. História HCI, rozhrania a technológie pre komunikáciu.
2. Úvod do používateľských rozhraní a princípov ich tvorby, typy rozhraní.
3. Základné princípy návrhu používateľských rozhraní, konceptualizácia interakcie, kognitívny model.
4. Hodnotenie použiteľnosti.
5. Technické prostriedky pre tvorbu používateľských rozhraní
6. Psychologické aspekty tvorby rozhraní.
7. Moderné rozhrania vnímajúce človeka - reč, pohyb, virtuálna realita.
8. Vývoj používateľských rozhraní.
9. Používateľské rozhrania webových aplikácií.
10. Používateľské rozhrania mobilných aplikácií.
Odporúčaná literatúra:
1. J. Nielsen, R. Budiu – Mobile Usability, ISBN 0-321-88448-5, Nielsen Normaln Group, pp. 203 (2012) http://www.nngroup.com/books/mobile-usability/
2. Y. Rogers, H. Sharp, J. Preece – Interaction Design, 3rd ed., ISBN 0470665769, pp.602 (2011) http://www.id-book.com/
3. B. Shneiderman et al. – Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 5th ed., ISBN 0321537351, pp. 672 (2009) http://www.pearsonhighered.com/dtui5einfo/index.html
4. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, W3C Recommendation (2008) http://www.w3.org/TR/WCAG20/
5. A. Dix et al. – Human-Computer Interaction, 3rd ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-046109-1 pp. 602 (2004) http://www.hcibook.com/e3/plain/
6. D. Norman – The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition, MIT Press, ISBN 9780465067107, pp. 288 (2013) http://www.jnd.org/books.html
7. J. Nielsen – Usability Engineering, ISBN 0-12-518405-0, Nielsen Norman Group, pp.  362 (1993) http://www.nngroup.com/books/usability-engineering/
8. S. K. Card, T. P. Moran, A. Newell – The psychology of HCI, Lawrence Erlbaum Associates, New edition February 1986, ISBN 0898598591, pp. 469 (1986) http://dl.acm.org/citation.cfm?id=578027
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1524
  A B C D E FX  
  18% 24% 24% 19% 9% 5%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
Ing. Sergej Chodarev, PhD.
Ing. Michaela Bačíková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program