INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 26001011 Názov predmetu: Inteligentné kyber-fyzikálne systémy s podporou IoE
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): -
Externá forma štúdia (hodiny za semester):
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_en)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet predstavuje aktuálne trendy v oblasti  IoT (IoE) pre smart&inteligentné ekosystémy. Študenti získajú prehľad o modeloch, metódach, architektúrach, platformách, scenároch IoT riešení, ktoré svojou výraznou inovatívnou mierou napomáhajú priemyslu rásť rýchlejšie, poskytovať lepšie dáta pre riadenie a rozhodovanie a ďalší vývoj. Predmet modeluje typické prepojenia a scenáre, snímače a akčné členy, protokoly, siete, služby, vnorené systémy, jednodoskové počítače a inteligentné uzly na niekoľkých prípadových štúdiách a projektoch s dôrazom na metódy a úlohy umelej inteligencie v smart/inteligentných systémoch.
Stručná osnova predmetu:
•       Úvod, vízie, ekosystém – inteligentné (smart) human-kyber-fyzikálne systémy (HCPS), IoT, IIoT, IoE (veci/zariadenia/stroje, data, ľudia, procesy), Industry 4.0, Health 4.0, mesh sieťové systémy
•       Modely, metódy, architektúry, platformy, scenáre ICPS/IoE/IoT/IIoT, Industry 4.0
•       Typické prepojenia a scenare ICPS/IoE/IoT/IIoT, Industry 4.0, informatická a inteligentná podpora v riadeni a rozhodovaní.
•       Snímače a akčné členy, protokoly, siete, služby (IoT a IIOT), gateway, ...
•       Vnorené systémy, jednodoskové počítač, inteligentný edge a hub, ...
•       Industry 4.0 – CPS, augmented reality and person, intelligent robotics, cloud, big data, inteligentne produkty, vyroba a sluzby, factory of future, digital twin.
•       IoT/IIoT/IoE a edge/cloudové systémy  - ARM i/ot kid, MS i/ot Azure, IBM, CISCO
•       Úloha UI a machine learning, vision, data analysis
•       Analýza prípadových štúdií, projektov:
-       Intelligent space – ambient assitent living, security in P2M, M2P, HMI, neštandardné situácie, interakcie človeka a okolia
-       Inteligentná robotika  - M2M/D2D, mobilná, servisná, priemyselná, kooperujúca, kolaboratívna, swarmová
-       Intelligent vision systems
-       Inteligentné home&health care systémy
-       Smart industry - manufacturing, production, cognitive data analysis, digital twin
-       Smart living and well-being,  cities, planet, transport
•       Etické a legislatívne otázky HCPS a IoE
Odporúčaná literatúra:
• Výučbové a laboratórne výstupy z národného projektu IT akadémia pre 21.storočie
• Zolotová, I., Papcun, P.: moodle.tuke.sk, facebook - kurz ICPS s podporou IoE
• Microsoft Imagine TUKE,  https://azure.microsoft.com/
• Microsoft Virtual Academy: https://mva.microsoft.com/,
• https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/
• CISCO Network Academy: https://www.netacad.com, IoT Fundamentals: Connecting Things
• Internetové zdroje - projekty, články, weby.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17
  A B C D E FX  
  18% 41% 18% 12% 12% 0%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program