INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000634 Názov predmetu: Formálne jazyky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet je venovaný algoritmom a technikám pre spracovávanie textových reťazcov, predovšetkým syntaktickej analýze a spracovávaniu viet formálnych jazykov. Po absolvovaní predmetu by mal študent vedieť používať regulárne výrazy a rozumieť definícii formálnych jazykov pomocou gramatik. Mal by vedieť navrhnúť gramatiku a implementovať syntaktický analyzátor jednoduchého bezkontextového jazyka. Okrem toho by mal poznať základné algoritmy pre vyhľadávanie reťazcov a vzorov v texte.
Stručná osnova predmetu:
1. Reťazce a formálne jazyky, regulárne výrazy, regulárne jazyky a ich použitie.
2. Vzťah regulárnych výrazov a konečnostavových automatov.
3. Gramatiky a bezkontextové jazyky, syntaktická analýza, generátory syntaktických analyzátorov.
4. Lexikálna analýza, implementácia rekurzívneho syntaktického analyzátora.
5. Štruktúra jazyka a jazykového procesora, princípy návrhu jazyka.
6. Vzťah bezkontextových jazykov a zásobníkových automatov, Chomského hierarchia jazykov.
7. Syntaktická analýza zhora nadol.
8. Syntaktická analýza zdola nahor.
9. Syntaktické chyby a zotavenie z nich.
10. Algoritmy a údajové štruktúry pre vyhľadávanie reťazcov a vzorov v textoch.
11. Algoritmy pre porovnávanie reťazcov.
12. Reprezentácia reťazcov v počítači, kódovanie textu.
Odporúčaná literatúra:
1. Ján Kollár: Prekladače. Elfa, 2009.
2. John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman: Formal languages and their relation to automata. Addison-Wesley, 1969.
3. Maxime Crochemore, Christophe Hancart, Thierry Lecroq: Algorithms on Strings. Cambridge University Press, 2007.
4. Eric S. Raymond: The Art of Unix Programming. Addison-Wesley, 2003.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1588
  A B C D E FX  
  17% 20% 18% 18% 15% 12%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. William Steingartner, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program