INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001022 Názov predmetu: Počítačové inžinierstvo a zabezpečený hardvér
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
test
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zhrnúť a prehľadne podať základné princípy počítačového inžinierstva s dôrazom na problematikou architektúry a bezpečnosti počítačových systémov. Študent po úspešnom absolvovaní predmetu by mal mať základné znalosti o tom, ako pracuje hardvér počítača a ako efektívne využívať tento hardvér v spojení s operačným systémom a aplikačnými programami v sieťovom prostredí.
Stručná osnova predmetu:
1. Základná koncepcia počítačových systémov
2. Technológie a štruktúra počítačových sietí
3. Princípy telematiky
4. Bezpečnosť v počítačových systémoch
5. Bezpečnosť v počítačových sieťach
6. Programové a návrhové prostriedky počítačových systémov
7. Zobrazovanie informácií v počítači
8. Logická úroveň počítačového systému
9. Stavba počitačových systémov
10.Architektúra počítačového systému
11.Periférne zariadenia
12.Paralelné počítačové systémy
Odporúčaná literatúra:
1. Vokorokos, L.: Digital Computer Principles. Typotex Publishing House, Hungary, 2004
2. Jelšina, M., Vokorokos, L.: Počítače: základy technických prostredkov.  Mercury - Smékal, s.r.o., 2004
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 334
  A B C D E FX  
  13% 13% 14% 9% 3% 49%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Branislav Madoš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program