INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 26001221 Názov predmetu: Numerická matematika, pravdepodobnosť a štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
zadanie v MATLAB-e
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky z numerickej matematiky, pravdepodobnosti a popisnej štatistiky s využitím programu MATLAB.
Stručná osnova predmetu:
1. Numerické riešenie nelineárnych rovníc.
2. Iteračné metódy riešenia sústav lineárnych algebrických rovníc.
3. Metódy riešenia sústavy nelineárnych rovníc.
4. Aproximácia funkcií.
5. Numerický výpočet určitého integrálu
6. Pravdepodobnosť.
7. Popisná štatistika.
Odporúčaná literatúra:
1. Buša J., Pirč V., Schrötter Š.: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, 2006, ISBN 80-8073-632-4.
2. Daňo I., Ostertagová E.: Vybrané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Equilibria, s.r.o., Košice, 2012, ISBN 978-80-8143-012-1.
3. Doplňujúce materiály k cvičeniam vytvorené v rámci projektu IT4KT (http://it4kt.cnl.sk/c/nm/student/01.html)
4. Ostertágová, Eva: Aplikovaná štatistika v pocítacovom prostredí MATLABu, Technická univerzita v Košiciach, Košice (2015).

Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať klasifikovaný zápočet. To v sebe zahŕňa účasť študenta na vzdelávacích činnostiach priamej výučby, na prednáškach, cvičeniach, ako aj samostatné štúdium a aj samostatnú tvorivú činnosť študenta pri spracovaní semestrálneho zadania/zadaní, projektu na stanovenú tému, v stanovenom rozsahu, v stanovenom prevedení spolu 150 h časovej náročnosti práce študenta za semester.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 285
  A B C D E FX  
  1% 6% 11% 28% 31% 24%  
Zabezpečuje:
doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.
RNDr. Štefan Berežný, PhD.
RNDr. Mária Timková, PhD.
RNDr. Juraj Valiska, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program