INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2609041 Názov predmetu: Počítačová grafika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,1,1
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 39,13,13
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
3.rok ZS Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
zápočtová písomka
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
písomná a ústna skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na základy počítačovej grafiky z hľadiska potrieb informatických odborov. Cieľom je získať poznatky o princípoch práce grafických systémoch s tým, že v niektorých kapitolách je venovaná pozornosť aj odvodeniam jednotlivých algoritmov. Študenti sú po absolvovaní schopní tvorby grafických aplikácií.
Stručná osnova predmetu:
•     Počítačová grafika – história, pojmy, súvislosti, aplikácie a súvisiace technológie
•       Videnie, vizualizácia a vrstvy vizualizačného procesu
•       Priestor, svetlo a farby
•       Grafická informácia a grafické primitíva
•       Priestor a objekty
•       Transformácie grafických objektov
•       Projekcie (premietacie transformácie)
•       Krivky a plochy v počítačovej grafike
•       Riešenie viditeľnosti
•       Vyplňovanie a textúrovanie
•       Tieňovanie, osvetľovanie a fotorealistické zobrazovanie
Odporúčaná literatúra:
1.     Počítačová grafika - podklady k prednáškam / Branislav Sobota  - 1. vyd. - Košice : TU - 2022. -  ISBN 978-80-553-4119-4.
2.      Počítačová grafika - Návody na cvičenia/ Branislav Sobota, Marián Hudák  - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2020 - ISBN 978-80-553-3597-1
3.      Computer Graphics - Principles and Practice,/ Foley, J. et al. – 2nd. ed, Adison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1995, - ISBN 978-0201848403
4.      Fundamentals of Computer Graphics 4th Edition/ Steven Marschner, Peter Shirley, - 4th. Ed., P - A K Peters Press, 2015, - ISBN 978-1482229394
5. Moderní počítačová grafika/ Žára,  J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P.: . Computer press, Praha, 2004, ISBN 80-0454-0
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1861
  A B C D E FX  
  16% 19% 23% 20% 14% 9%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
Ing. Miriama Mattová
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program