INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000153 Názov predmetu: SAP ABAP Programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
samostatná práca
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
zápočet, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet Systém SAP je vhodný pre študentov s minimálnymi skúsenosťami zo systému SAP. V predmete si študent osvojí technologické základy technológie SAP. Študent bude schopný sa orientovať medzi aplikáciami a komponentmi SAP. Predmet Systém SAP študenta naučí implementovať a realizovať podnikové procesy. Rovnako ho naučí ako pracovať so zdrojmi, časovými plánmi a podnikovými procesmi. V neposlednom rade si študent osvojí používanie platformy SAP NetWeaver. Ďalej bude študent schopný využívať dátový slovník a editor jazyka ABAP. Kurz študenta naučí pracovať s poliami, výpočtami a textovými reťazcami. Vytváranie a úprava databázových tabuliek sa stane samozrejmosťou. Rovnako bude schopný odhaľovať chyby a ladiť svoje aplikácie. Absolventovi predmetu Systém SAP nebude robiť problém výber vhodného SAP riešenia či vytvoriť si svoju vlastnú plnohodnotnú aplikáciu v jazyku ABAP.
Stručná osnova predmetu:
1. Základy systému SAP
2. Technologické základy systému SAP
3. Začíname s jazykom ABAP a systémom SAP
4. Dátový slovník
5. Programovanie v nástroji Editor ABAP
6. Pole a výpočty
7. Práca s textovými reťazcami
8. Ladenie programov
9. Úprava transparentných databázových tabuliek
10. Úprava dát v databázových tabuľkách
11. Riadenie toku programu a logické výrazy
12. Výberové obrazovky
13. Modularizácia programov
Odporúčaná literatúra:
HAGEMANN, S., WILL, L.: SAP R/3 Administration, Sap Press 2006, ISBN 1 – 59229 – 014 - 0
ALTER, S.: Information Systems – The Foundation of E-Business, 4th Edition. Prentice Hall, 2002.
HURST, Q., NOWAK, D.: Configuring SAP R/3 FI/CO, Sybex Inc., 2000, ISBN 0 – 7821 – 2597 – 2
Horst Keller, Sascha Krüger: ABAP Programming in SAP NetWeaver, ISBN 1592290795
Günther Färber, Julia Kirchner: ABAP Basics,  ISBN 1592293697
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 392
  A B C D E FX  
  7% 12% 24% 31% 19% 7%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program