INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2612331 Názov predmetu: Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2615821 - Aplikácie počítačových sietí
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
priebežne testy on-line; 14 testov on-line, 40% záverečného hodnotenia
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
10% vykonanie testu
50% ústna skúška

Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s rozsiahlou problematikou pokročilého smerovania a využívania smerovačov v rozsiahlych sieťových infraštruktúrach tak lokálneho ako aj globálneho charakteru. Dôraz je kladený na komplexnú analýzu smerovacích algoritmov využívaných v súčasných sieťových infraštruktúrach a na ich aplikáciu v praxi. Nosnou časťou náplne predmetu je problematika, ktorá je obsiahnutá  v kurze CCNP Route Sieťového Akademického Programu NetAcad a náplň predmetu zodpovedá požiadavkám vedúcim k získaniu medzinárodného certifikátu v oblasti sieťových technológií "CCNP". Predmet využíva vzdelávacie materiály a administratívne prostredie pre riadenie výuky dostupné prostredníctvom e-learningového systému (http://www.netacad.com)
Stručná osnova predmetu:
a)Tematické okruhy prednášok
-       Kľúčové prvky návrhu hierarchického modelu škálovateľných intersietí
-       Špecifické vlastnosti dynamického smerovacieho protokolu EIGRP
-       Implementácia OSPF protokolu v multi-area koncepte
-       Algoritmy a mechanizmy redistribúcie medzi smerovacími protokolmi
-       Hraničné smerovacie protokoly WAN sietí typu BGP a IGP
-       Bezpečnostné aspekty počítačových sietí – virtuálne privátne siete
-       IP protokol verzie 6 a smerovacie protokoly pre IPv6
b)Tematické okruhy cvičení
-       Konfigurácia škálovateľné riešenia IP adries tzv. „Class Less a Class Full“ sietí
-       Implementácia technológii nevyhnutných k redistribúcií medzi multifunkčnými smerovacími protokolmi podľa zadanej špecifikácie siete
-       Protokol IPv6 a konfigurácia zariadení podporujúcich tento protokol
-       Overenie funkcii a vlastnosti sietí na báze OSPF, EIGRP
-       Optimalizácia smerovania v rozsiahlych sieťových infraštruktúrach
-       Konfigurácia a testovanie konektivity hraničných smerovačov na báze BGP protokolu
-       Koncepcia bezpečnosti na báze virtuálnych privátnych sietí
Odporúčaná literatúra:
Wendell Odom: CCNA Official Exam Certification Library, 2nd edition, Cisco Press, 2007
Wendell Odom: CCNP Route 642-902 Official Certification Guide, Indianopolis, 2010
Jeff Doyle, Jennifer Caroll: Routing TCP/IP, Cisco Press, 2001
Robert Wright: IP Routing Primer. Cisco Press., Indianopolis, 1998, 290 pp.
Craig Hunt: Konfigurace a správa síti. TCP/IP. Computer Press, Praha, 1997, 460 str.
Dilip C. Naik : Internet – standardy a protokoly. Computer Press, Brno, 1999
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 454
  A B C D E FX  
  21% 22% 27% 17% 8% 5%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. František Jakab, PhD.
doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program