INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000657 Názov predmetu: Technológie na báze prepínaných sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2615821 - Aplikácie počítačových sietí
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet predstavuje úzke prepojenie študijného programu s praxou pri príprave študentov na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNP Switch (642-813 SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks). Študent sa oboznámi s problematikou projektovania rozsiahlych sieťových infraštruktúr s dôrazom na problematiku prepínania na rôznych vrstvách sieťového modelu. Osvojí si problematiku virtuálnych sietí (VLAN), smerovania medzi VLAN, využívania rozsiahlých bezdrôtových sietí a konfiguračné postupy, ktoré sú využívané pri návrhu reálnych WAN riešení.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do koncepcie budovania prepínaných sietí.
2. Virtuálne siete a ich implementácia : základy.
3. Implementačné aspekty Spanning Tree algoritmu I.
4. Implementačné aspekty Spanning Tree algoritmu II.
5. Koncepcia smerovania medzi VLAN.
6. Sieťové riešenia s krátkou reakčnou dobou.
7. Technológie bezdrôtových sietí a ich využívanie.
8. Návrh riešenia sietí na báze bezdrôtových technológií.
9. Konfiguračné aspekty využívania WLAN zariadení.
10. Riešenie prenos hlasu v IP sieťach.
11. Metódy zabezpečenej prevádzky v IP sieťach I.
12. Metódy zabezpečenej prevádzky v IP sieťach II.
Odporúčaná literatúra:
1. Networking Academy Program, CCNP Switch course
2. H. Benjamin: CCNP Practical Studies: Routing, Cisco Press, Indianopolis, 2002, 545 pp.
3. Robert Wright: IP Routing Primer. Cisco Press., Indianopolis, 1998, 290 pp.
4. Craig Hunt: Konfigurace a správa síti. TCP/IP. Computer Press, Praha, 1997, 460 str.
5. Dilip C. Naik : Internet : standardy a protokoly. Computer Press, Brno, 1999.6.
6. Doyle J., Carrol J.: Routing TCP/IP
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 170
  A B C D E FX  
  17% 15% 26% 25% 6% 11%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. František Jakab, PhD.
doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program