INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000633 Názov predmetu: Komponentové programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o technológii Java, spozná programovací jazyk Java a základné programové rozhrania platformy Java. Študent sa naučí vyvíjať programy s orientáciou na tvorbu komponentov, nadobudne zručnosti vo využívaní pokročilých možností programovacieho jazyka Java a rozširujúcich programátorských rozhraní a vybuduje si základy pre vývoj rozsiahlych viacvrstvových aplikácií.
Stručná osnova predmetu:
1. Java technológia a platforma.
2. Typy, operátory, výrazy, príkazy a polia.
3. Balíky a základné triedy.
4. Vybrané triedy technológie Java.
5. Spracovanie vstupu a výstupu.
6. Vlákna a synchronizácia.
7. Prístup na databázový systém.
8. Komponenty a rozhrania.
9. Injektáž závislostí a rámce pre komponentovú tvorbu.
10. Sprístupňovanie služieb komponentov.
11. Štandardy pre komponentové programovanie.
12. Návrh a implementácia komponentových systémov v jazyku Java.
Odporúčaná literatúra:
1. Jaroslav Porubän, Peter Václavík: Technológia Java, elfa 2002.
2. Bruce Eckel: Thinking in Java. Prentice Hall PTR, 4th edition, 2006, 1150 pp. ISBN 0131872486.
3. Pavel Herout: Učebnice jazyka Java. Kopp, 352 pp. ISBN: 80-7232-115-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 255
  A B C D E FX  
  39% 20% 11% 10% 5% 15%  
Vyučujúci:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., garant
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.