INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000636 Názov predmetu: Manažment softvérových projektov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o manažovaní softvérových projektov, ich zdrojov a procesov.  Študent sa použitím simulácií, praktických cvičení a výpočtov dostane na vyššiu úroveň chápania procesov a ich riadenia pri tvorbe softvéru. Absolvent kurzu nadobudne znalosti o plánovaní  procesov a vyhodnotení kvality výsledného softvérového produktu. Po úspešnom absolvovaní predmetu by mal  študent rozumieť základným problémom manažovania softvérových projektov, ich zdrojov a procesov a mal by vedieť  uplatňovať a akceptovať základné princípy pre úspešné riešenie SW projektov.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do riadenia projektov, metódy a nástroje riadenia projektov.
2. Klasické a agilné modely životného cyklu softvérových systémov.
3. Plánovanie SW projektov, nástroje odhadu využitia zdrojov.
4. Softvérové tímy a práca v tíme.
5. Manažment zdrojov.
6. Manažment návrhu SW systémov, procesy a nástroje.
7. Manažment implementácie SW systémov, plánovanie verzií a konfigurácií.
8. Manažment testovania SW.
9. Manažment dokumentácie a dokumentácia manažmentu.
10. Retrospektíva - analýza a vylepšenie softvérových procesov manažovanie budúcich projektov.
11. Klasický prístup k manažmentu projektov.
12. Agilný prístup k manažmentu projektov
Odporúčaná literatúra:
1. Havlice, Z.: Základy softvérového inžinierstva. 1. vyd. - Košice : TU - 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-553-1224-8.
2. Bieliková, M: Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment, ISBN 80-227-1322-8
3. Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. - 85 s - Košice : Elfa, - 1999. - ISBN 80-88786-95-9.
4. Sommerville,I.: Software Engineering (6th Edition). Addison-Wesley Pub Co; 6 edition (August 11, 2000), ISBN: 020139815X (or Pearson Education; 7 edition (May 10, 2004), ISBN: 0321210263). Sommerville,I.: Software Enginering 7, Software Enginering  9.
5. Schach, R., Stephen: Classical and Object Oriented Software Engineering with UML and C++, McGraw-Hill 1999,ISBN 0-07-290168-3.
6. Pekka Abrahamsson, Outi Salo, Jussi Ronkainen, Juhani Warsta :Agile software development methods: Review and analysis,. ISBN: 951-38-6010-8
7. Samuelis, L. et al.Software Engineering Fundamentals – Measuring, Comprehending, and Managing your Software Projects, Ladislav Samuelis et al., ISBN 978-80-553-0848-7
8. Samuelis, L: The Challenges of Automatic Program Construction, Software Reuse, and -Evolution in Software Engineering, Ladislav Samuelis, ISBN 978-80-553-0888-3
9. Samuelis, L et al.Software Testing Fundamentals – Introduction to Software Verification Theory, ISBN 978-80-553-1282-8
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1418
  A B C D E FX  
  26% 37% 23% 10% 2% 2%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Csaba Szabó, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program