INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001027 Názov predmetu: Aplikácie zabezpečenia počítačových sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 26001026 - Bezpečnosť počítačových sietí
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
priebežne testy on-line; 7 testov on-line, 40% záverečného hodnotenia
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
10% vykonanie testu
50% ústna skúška

Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO/OSI (TCP/IP) s dôrazom na sieťovú bezpečnosť. Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. V rámci predmetu zvládne problematiku, ktorá je obsiahnutá v treťom a štvrtom semestroch Sieťového akademického programu Cisco a nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky CCNA 200-301.
Študent má pri štúdiu k dispozícií vzdelávacie materiály a administratívne prostredie pre riadenie výuky dostupné prostredníctvom LMS systému (https://netacad.com).
Stručná osnova predmetu:
1. Protokol STP / EtherChannel
2. Koncepty LAN bezpečnosti
3. Koncept bezdrôtovej komunikácie WLAN
4. Koncept protokolu OSPF v rámci jednej oblasti
5. Koncept sieťovej bezpečnosti / Problematika IPv4 prístupových zoznamov
6. Preklad sieťových adries NAT/PAT / WAN a virtuálne privátne siete + IPSec
7. Kvalita služieb (QoS)
8. Riadenie, návrh a riešenie problémov v sieťach
9. Virtualizácia / Automatizácia
Odporúčaná literatúra:
1. Networking Academy Program (NetAcad, Cisco).  LAN Switching and Wireless and Accessing the
  WAN,  http://cisco.netacad.net
2. Peniak, P., Kallay, F.: Počítačové siete a ich aplikácie, GRADA Publishing, 2004, 300 str.
3. Craig Hunt: Konfigurace a správa síti. TCP/IP. Computer Press, Praha, 2000, 460 str.
4. Dilip C. Naik : Standardy a protokoly. Computer Press, Brno, 1999.
5. Diane Teare: Návrh a realizace síti Cisco, Computer Press,  2003 Brno, 760 str.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63
  A B C D E FX  
  16% 22% 19% 22% 14% 6%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
doc. Ing. František Jakab, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program