INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000644 Názov predmetu: Aktuálne trendy v informatike 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Informatika (INF_Ing_D_sk) 2. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
klasifikovaný zápočet
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi seminárnou formou s najnovšími vedeckými výsledkami, inovatívnymi prístupmi, riešeniami a najnovšími technológiami v informatike, softvérovom a počítačovom inžinierstve. V rámci predmetu budú prezentovať významné výsledky svojich prác zamestnanci katedry, pozvaní hostia z výskumu a praxe a študenti doktorandského štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Osnova predmetu vo forme seminárov bude vždy zostavovaná na základe potrieb a stavu vo vede a vývoji pred začiatkom semestra.
Odporúčaná literatúra:
Podľa obsahu v danom semestri, dodaná vždy pred začiatkom semestra.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 292
  A B C D E FX  
  18% 24% 17% 22% 13% 6%  
Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Kollár, CSc., garant
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.