INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000651 Názov predmetu: Evolúcia softvérových systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s postimplementačnými fázami vývoja softvéru (testovanie, údržba) a bude rozumieť zastarávaniu softvéru a softvérovej evolúcii.
Stručná osnova predmetu:
1. Softvérové procesy a evolúcia
2. Klasické SW procesy: vodopád
3. Agilné SW procesy: SCRUM, FDD
4. Meranie SW. Modely vyspelosti adaptácie SW procesov: CMMI, SPICE
5. SPI – vylepšenie klasických SW procesov
6. SPI – vylepšenie agilných SW procesov
7. Proces testovania SW, modely SW procesov s dôrazom na testovanie: TDD, V, Dual V
8. Meranie testov. Modely vyspelosti adaptácie testovacích procesov: TMMI, TMap, TestSPICE
9. SPI – vylepšenie procesov testovania SW
10. Vybrané techniky v klasickom SW procese
11. Vybrané techniky v agilných SW procesoch
12. Vybrané techniky v procesoch testovania SW
Odporúčaná literatúra:
1. Software Engineering Fundamentals Measuring, Comprehending, and Managing your Software Projects/ Ladislav Samuelis ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU - 2012. - 208 s.. - ISBN 978-80-553-0848-7.
2. Software Testing Fundamentals  Introduction to Software Verification Theory/ Ladislav Samuelis ... [et al.] - [1. vyd.] - Košice : TU - 2013. - 148 s.. - ISBN 978-80-553-1282-8.
3. Software Process Evolution  Fundamentals of Modeling and Improving of your Software Processes/ Csaba Szabo, Zdenek Havlice, Veronika Szaboova - 1. vyd - Košice : TU – 2014. PLANOVANY VYSTUP KEGY 050TUKE-4/2013
4. Test Process Management  Fundamental Strategies in Functional Manual Testing and its Improvement/ Jozef Vojtko, Csaba Szabo, Veronika Szaboova - 1. vyd - Košice : TU – 2014. PLANOVANY VYSTUP KEGY 050TUKE-4/2013.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1150
  A B C D E FX  
  25% 29% 24% 11% 3% 7%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Csaba Szabó, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program