INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 26000890 Názov predmetu: Matematika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Seminár, Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 39,26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Technológie v automobilovej elektronike (TvAE_Bc_D)
Multimediálne komunikačné technológie (MKT_Bc_D)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_E)
Smartelektronika (SE_Bc_D)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Smartelektronika_nová (SE_Bc_Dn)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_D_sk)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
Písomka, Písomka, Písomka, Písomka
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
Klasifikovaný zápočet
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami diferenciálneho a integrálneho počtu a  lineárnej algebry a najviac používanými metódami riešenia typových úloh.
Stručná osnova predmetu:
1. Množiny, reálne a komplexné čísla. Funkcie.
2. Limita a spojitosť funkcie.
3. Determinanty a maticový počet.
4. Sústavy lineárnych rovníc.
5. Derivácia funkcie, jej vlastnosti a význam.
6. Diferenciál. Taylorov polynóm. Extrémy funkcie.
7. Priebeh funkcie.
8. Primitívna funkcia a neurčitý integrál, rozklad na parciálne zlomky.
9. Integrácia racionálnych funkcií a iracionálnych funkcií.
10. Integrácia goniometrických funkcií.
11. Určitý integrál. Nevlastné integrály.
12. Aplikácie integrálneho počtu.
Odporúčaná literatúra:
1. Džurina, J.- Grinčová, A. - Pirč, V.: Matematika 1. ELFA, 2009.
2. Eliáš, J. - Horváth, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky II, IV. Alfa, Bratislava.
3. Baculíková, B. - Grinčová, A.: Matematika 1 -Vzorové a neriešené úlohy . TU Košice, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 588
  A B C D E FX  
  8% 7% 9% 19% 28% 29%  
Vyučujúci:
doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD., garant
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.