INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001197 Názov predmetu: Etický hacking
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu získanie znalostí a zručností etického hackingu, ktoré sú používané v penetračných testoch alebo v etickom hackingu. Etický hacker je dôveryhodná osoba, ktorá vykonáva pokus preniknúť do siete alebo počítačových systémov pomocou rovnakých metód a techník, ako používajú hackeri, čím testuje odolnosť siete, systémov voči útokom hackerov.
Stručná osnova predmetu:
1.      Získavanie informácií o cieli
2.      Skenovanie sietí
3.      Detailné informácie o cieli
4.      Hacking systémov
5.      Škodlivý kód
6.      Sledovanie informácií
7.      Sociálne inžinierstvo
8.      Session Hijacking
9.      Hacking Webu
10.     SQL Injection
11.     Hacking mobilných zariadení
12.     Hacking bezdrôtových sietí
Odporúčaná literatúra:
1.  ERICKSON, J. Hacking: The Art of Exploitation. 2008.
2.  ENGEBRETSON, P. The Basics of Hacking and Penetration Testing: Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy. 2011.
3.  HARPER, A., et al. Gray Hat Hacking The Ethical Hackers Handbook. 2011.
4.  SCAMBRAY, J., et al. Hacking bez tajemství. 2004.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32
  A B C D E FX  
  6% 13% 13% 22% 3% 44%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program