INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000652 Názov predmetu: Riešenie problémov rozsiahlych infraštruktúr
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2612331 - Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach, 26000657 - Technológie na báze prepínaných sietí
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, konfiguračné zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet predstavuje úzke prepojenie študijného programu s praxou pri príprave študentov na priemyselnú certifikačnú skúšku CCNP Tshoot (642-832 TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks). Študent sa oboznámi s problematikou riešenia problémov v rozsiahlych sieťových infraštruktúrach jednak na úrovni smerovacích protokolov a jednak na úrovni prepínaných sietí. Osvojí si problematiku riešenia problémov pri návrhu sietí s technológiami na báze virtuálnych sietí (VLAN), smerovania medzi VLAN s využitím rôznych dynamických smerovacích protokolov, využívania bezdrôtových sietí a konfiguračné postupy, ktoré sú využívané pri návrhu a riešení problémov reálnych sietí.
Stručná osnova predmetu:
1. Plánovanie údržby v komplexných sieťach
2. Modely a metodológie pre vykonanie zmien v rozsiahlych infraštruktúrach
3. Voľba nástrojov pre riešenie problémov v rozsiahlych sieťach
4. Plánovanie procesu riešenia problémov v komplexných infraštruktúrach
5. Údržba a riešenie problémov na báze smerovaných sietí
6. Údržba a riešenie problémov na báze prepínaných sietí
7. Riešenie problémov v konvergovaných sieťach
8. Riešenie bezpečnostných aspektov konvergovaných infraštruktúr
9. Metodológie dokumentácie incidentov v produkčných infraštruktúrach
Odporúčaná literatúra:
1. Networking Academy Program, CCNP Route, Switch and Tshoot course
2. H. Benjamin: CCNP Practical Studies: Routing, Cisco Press, Indianopolis, 2002, 545 pp.
3. Robert Wright: IP Routing Primer. Cisco Press., Indianopolis, 1998, 290 pp.
4. Craig Hunt: Konfigurace a správa síti. TCP/IP. Computer Press, Praha, 1997, 460 str.
5. Dilip C. Naik : Internet : standardy a protokoly. Computer Press, Brno, 1999.6.
6. Doyle J., Carrol J.: Routing TCP/IP
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 94
  A B C D E FX  
  14% 26% 26% 20% 13% 2%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. František Jakab, PhD.
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program