INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000638 Názov predmetu: Internet vecí a chytré zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
zadanie rozdelené do niekoľkých šprintov
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
vypracovanie vlastného projektu pre OS Android
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu získajú praktické skúsenosti s programovaním aplikácií pre mobilné zariadenia, ktoré si vďaka špecifickým vlastnostiam a obmedzeniam týchto zariadení vyžadujú osobitý prístup pri ich tvorbe. Predmet sa prakticky venuje vývoju mobilných aplikácií na platforme Android.

Cieľom predmetu je tiež oboznámenie sa s konceptom Internetu vecí. Študent získa širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzických svetom, lokálnom spracovaní na hranici siete, bezpečnom a efektívnom prenose dát cez rôzne sieťové protokoly, ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj podnikateľské nápady v danej oblasti. Študent sa naučí kreatívne navrhnúť šikovné systémy od jedného konca k druhému pre Internet vecí a prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania.
Stručná osnova predmetu:
1. úvod do problematiky, spôsoby vývoja, Android overview, aktivity, triedy Log a Toast
2. zdroje, lokalizácia, ikona aplikácie, obrázky, prehrávanie médií, manifest
3. AlertDialog, zmena orientácie aktivity, životný cyklus aktivity, verzia SDK
4. Service, Intent, Activity Manager, ButterKnife, SDK Version
5. explicitný a implicitný intent, intent filter, JSON, HttpURLConnection
6. kontrola pripojenia, broadcast, BroadcastReceiver, Activity Manager, ListView
7. zoznamy, vlastné rozloženie prvku zoznamu, vlastný adaptér, ošetrenie kliknutia na položku zoznamu
8. aktualizácia údajov na pozadí, nastavenia, práca s lokálnou databázou, AlarmService
9. nastavenia aplikacie, navigacia v aplikacii, menu
10. Architektúra Internetu vecí.
11. Základné stavebné bloky, senzory a akčné členy pre Internet vecí.
12. Základy programovania prvkov pre Internet vecí (práca s Arduino UNO a Raspberry Pi).
13. Základy zabezpečenej komunikácie pre Internet vecí.
14. Sieťové protokoly, efektívny prenos a zber dát, cloudové infraštruktúry.
15. Praktické ukážky a prípadové štúdie implementácie prvkov v koncepte Internetu vecí.
Odporúčaná literatúra:
1. GARGENTA, M.: Learning Android. O'Reilly Media, 2011, 1449390501
2. MEIER, R.: Professional Android 4 Application Development. 3rd Edition, Wrox, 2012
3. Upton, E., Halfacree, G.: Raspberry Pi, Computer Press, 2016, ISBN: 9788025148198
4. Monk, S.: Programming Arduino, Second ed., McGraw-Hill, 2016, ISBN: 9781259641633
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1204
  A B C D E FX  
  27% 23% 14% 12% 16% 8%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program