INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000648 Názov predmetu: Cloudové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,1,1
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,13,13
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 2608941 - Distribuované systémy
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študenti pochopia koncepciu modelov cloudového prostredia IaaS a PaaS a najmä metódy vývoja softvérových systémov vhodných pre ich nasadenie na cloudovú platformu. Študenti zároveň získajú praktické zručnosti v oblasti návrhu, implementácie a monitorovania takýchto systémov, ako aj hodnotenia efektívnosti presunu softvérového systému do cloudu.
Stručná osnova predmetu:
1. Výpočtové platformy – podnikové výpočty a architektúry, internet ako platforma, softvér ako služba a cloudové systémy
2. Základy cloudového počítania
3. Cloudové prostredia a procesy vykonávané v cloude
4. MapReduce
5. Údaje v cloude a komunikácia v cloude
6. Architektúry cloudových aplikácií a ich komponenty
7. Architektúra mikroslužieb
8. Multi-tenancy a integrácia cloudových prostredí
9. Kompozitné cloudové aplikácie
10. Správa cloudových aplikácií
11. Prípadové štúdie cloudových aplikácií
12. Cloudové aplikácie pre IoT
Odporúčaná literatúra:
1. FEHLING, C. - LEYMANN, F. - RETTER, R. - SCHUPECK, W. - ARBITER, P.: Cloud Computing Patterns : Fundamentals to Design, Build, and Manage Cloud Applications.Springer-Verlag Wien, 2014.
2. Cloud Computing Patterns [online]. Dostupné na internete: .
3. HOMER, A. - SHARP, J. - BRADER, L. - NARUMOTO, M. - SWANSON, T.: Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications. Microsoft Inc., 2014.
4. SHROFF, G.: Enterprise Cloud Computing, Technology, Architecture, Applications. Cambridge University Press, 2010.
5. BIRMAN, K. P.: Guide to Reliable Distributed Systems, Vuilding High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services. Springer-Verlag London, 2012.
6. DYKSTRA, T. - ANDERSON, R. - WASSON, M.: Building Real-World Cloud Apps with Windows Azure. Microsoft Corporation, 2014.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 251
  A B C D E FX  
  10% 14% 17% 33% 21% 5%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program