INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2616041 Názov predmetu: Bezpečnosť v počítačových systémoch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi metódami a prostriedkami na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti počítačových systémov. Porozumie problematike programovej bezpečnosti, vlastnostiam dôveryhodných operačných systémov, bezpečnosti v databázach a počítačových sieťach. Absolvovaním predmetu poslucháč získa znalosti potrebné pre návrh bezpečných informačných systémov a technológií.
Stručná osnova predmetu:
1.     Úvod do počítačovej bezpečnosti
2.      Princípy moderných kryptografických systémov                    
3.      Autentifikácia                                          
4.      Kontrola prístupu                                      
5.      Škodlivý softvér, DoS, DDoS                            
6.      Bezpečnosť elektronickej pošty                  
7.      Fyzická bezpečnosť, Ľudský faktor                      
8.      Manažment bezpečnosti, hodnotenie rizika, Audit        
9.      Bezpečnostné plány, kontroly, procedúry, Právne a etické aspekty bezpečnosti
Odporúčaná literatúra:
1.    Charles P. Pfleeger. Security in Computing. Prentice Hall 2002
2.      Dieter Gollmann. Computer Security. Wiley 1999
3.      William Stallings, Cryptography and Network Security Principles and  Practices, Prentice Hall 2005.
4.      Bezpečnost sítí : Bezpečnost počítačových sítí, veľká kniha / Stephen Northcutt ... [et al.]. Brno : CP Books, 2005. 589 s.
5.      Bezpečnostné systémy : bezpečnosť informačných systémov / Tomáš Loveček. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2007. 246 s.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2599
  A B C D E FX  
  8% 15% 22% 31% 19% 5%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
doc. Ing. Anton Baláž, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program