INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 26000827 Názov predmetu: Industry 4.0.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Seminár, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,1,1
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 52,26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
PH - 40 bodov
• účasť na prednáškach – 5b
• 8. týždeň - 5 minútovka - IP adresovanie (5b)
• 11. týždeň - 5 minútovka - Arduino príkazy (5b)
• projekt/zadanie IoT - 25b
• viac ako 3 absencie na cvičeniach - (-10b)!


Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
ZH - skúška - 60 bodov:

Teoretická časť (30b)
• certifikačná skúška CISCO - Introduction to IoT – 15b, certifikát dostanete IBA pri úspešnosti nad 80%
• test Moodle (cvičenia + prednášky) - 15b

Praktická časť (30b)
• IP adresovanie, PacketTracer (pozrieť si aplikovanie IP adries a cvičenia z Netacadu)
• priniesť si Arduino/NodeMCU plus nejaké LED a prepájacie káble (jednoduchý príklad bez internetu)
alebo
• vizualizácia (web) reálnych dát (data in motion) pomocou cloudových služieb - IBM Cloud alebo MS Azure
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa úvodne teoretické poznatky a praktické skúseností o najnovších kybernetických (inteligentných, informačných a riadiacich) princípoch a technológiách zavádzaných do rôznych typov priemyslu či ľudského života. Študent získa prehľad o prínosoch jednotlivých priemyselných revolúcií s dôrazom na štvrtú priemyselnú revolúciu. Pochopí pojmy a súvislostí ako napr. edge, fog a cloudové systémy, IoE (Internet of Everything – Internet všetkého) a IoT (Internet of things – Internet vecí), referenčné architektúry  RAMi 4.0 a IIRA, . Pochopí prenikanie, synergiu, ekosystém týchto elementov a pilerov do rôznych odvetví priemyslu a života (cloud manufacturing, industrial IoT, smart city, smart living, smart home, smart automation, colaborative robotics). Študent bude poznať základy sietí a využívaných protokol v rôznych typoch aplikácií, napr.  OPC, DDE, ODBC, MQTT či bezdrôtové technológie, napr.  wifi, NFC, BLE. Absolvent spozná najmodernejšie architektúry a aplikácie inteligentných informačno-riadiacich systémov. Získa prehľad o nasadeniach cloudových systémov  (MS Azure, Wonderware, Rockwell automation, IBM Bluemix, big data) a aplikáciách inteligentných systémov  (robotics, computer vision, machine intelligence, control systems).
študneti sa naučia v malých tímoch a aj individuálne prakticky analyzovať, syntetizovať a reálne projektovať jednoduché end-to-end riešenia pre Industry X.0.  V projektoch  s dôrazom edge/fog/cloud platformy (Cisco Packet tracer, IBM Cloud, MS Azure, ESP-wifi kontroler, senzory, web vizualizácia dát). V projekte budú programovať jednoduchú aplikačnú edge vrstvu v jazykoch C/C#/Python, cez  fog gateway s wifi modulom. Cloudové riešenie bude založené na vizuálnom komponentovom prgramovaní v dostupných profesionálnych platformách. K projektom bude odovzdané funkčné HW+SW+KW smart riešenie s dokumentácia s verejnou prezentáciou a obhajobou riešenia.
Stručná osnova predmetu:
•       Prehľad jednotlivých priemyselných revolúcií, ciele a piliere - Industry X.0, Internet of X, Services of X, Smart Industry - motivácia a úvod do terminológie a aplikácií
•       Elementy Industry 4.0/Smart Industry:  human- kyber-fyzikálne systémy, edge/fog/cloud computing, mexed reality, IoX, digital twins, kolaboratívne robotika, big data, inteligentný prepojený svet
•       Ecosystémy, inteligencia, piliere, produkty, služby v industry 4.0
•       Cisco kurz a certifikácia - Úvod do IoE (Internet of EveryThing) - veci, ľudia, procesym dáta
•       Štandardy a referenčné architektúry - RAMI 4.0 a IIRA, postavenie SCADA/HMI, MIS, ERP, MES v Industry 4.0, pohľady-views, X-driven modely
•     Cloudové IT platformy IBM Cloud, Microsoft Azure, CISCO pre Industry 4.0
•     Cloudové a necloudové automatizačné platformy pre Industry X.0 - Siemens, Bosch, Wonderware, Rockwell Automation -  prehľad a analýza
•      Edge, fog a cloud computing a systémy -  IoE, IoT huby a gateways v priemysle (Industrial IoT), snímače a akčné členy v Industry 4.0
•       Adresovanie, siete, protokoly, komunikácie v Industry 4.0
•       Virtualizácia a kontejnerizácia v Industry 4.0
•       Systémy priemyselnej inteligencie a operačnej excelencie, rozhrania človek-systém
•       Big data, robotika a mixovaná realita v Industry 4.0
•       Prípadové štúdie, projekty - analýza, syntéza, prezentácia - laboratórne a z praxe
Odporúčaná literatúra:
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 201
  A B C D E FX  
  15% 13% 17% 17% 9% 28%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2018
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program