INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000638 Názov predmetu: Vývoj aplikácií pre chytré zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu získajú praktické skúsenosti s programovaním aplikácií pre mobilné zariadenia, ktoré si vďaka špecifickým vlastnostiam a obmedzeniam týchto zariadení vyžadujú osobitý prístup pri ich tvorbe. Predmet sa prakticky venuje vývoju mobilných aplikácií na platforme Android.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do programovania mobilných zariadení.
2. Hlavné stavebné bloky aplikácií.
3. Používateľské rozhranie, udalosťami riadené programovanie.
4. Používanie zdrojov aplikácie, lokalizácia a ladenie aplikácií.
5. Využívanie sieťových zdrojov, multithreading, oprávnenia aplikácie, analýza XML.
6. Služby.
7. Práca s údajmi v SQL databáze, zoznamy a adaptéry.
8. Broadcast receivers a poskytovanie obsahu.
9. Systémové služby.
10. Prístup k údajom zo senzorov zariadenia.
11. Testovanie mobilných aplikácií.
Odporúčaná literatúra:
1. GARGENTA, M.: Learning Android. O'Reilly Media, 2011, 1449390501
2. MEIER, R.: Professional Android 4 Application Development. 3rd Edition, Wrox, 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 263
  A B C D E FX  
  42% 33% 5% 9% 5% 6%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD., garant
Ing. Miroslav Biňas, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci, vedúci semináru
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.