INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001023 Názov predmetu: Operačné systémy a kyberbezpečnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia rozsiahlejších projektov konštrukčného charakteru. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov a v prípade tímovej práce preukázať schopnosť pracovať aj v tíme.
Stručná osnova predmetu:
1. Témy práce môžu byť pre jedného alebo kolektív riešiteľov v súlade s potrebami rozvoja pracoviska alebo v rámci spolupráce s inými pracoviskami regiónu alebo v rámci medzinárodnej spolupráce.
2. Poslucháči sú v úvode oboznámení s organizáciou bakalárskej práce, všeobecnými a katedrovými dokumentačnými a prezentačnými normami a prostriedkami.
3. Samostatná individuálna alebo kolektívna projektová práca je kontrolovaná priebežne pedagógmi. V prípade kolektívnych projektov sa vyžaduje ustanovenie hlavného riešiteľa, ktorý predloží plán rozdelenia úloh v rámci tímu.
4. V prípade tímových projektov sa hodnotí aj podiel riešiteľov.
Odporúčaná literatúra:
1. A.Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne: Operating System Concepts (8th ed.), 2011
(http://www.amazon.com/Operating-System-Concepts-Abraham-Silberschatz/dp/1118112733/)
2. W. Stallings: Operating Systems: Internals and Design Principles (7th Edition). 2011
(http://www.amazon.com/Operating-Systems-Internals-Design-Principles/dp/013230998X)
3. A. S. Tanenbaum: Modern Operating Systems (3rd Edition), 2007.
(http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/0136006639/)
4. R. Elmasri, A Carrick, D. Levine: Operating Systems: A Spiral Approach. 2009
(http://www.amazon.com/Operating-Systems-Approach-Ramez-Elmasri/dp/0072449810/)
5. Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library
(http://www.amazon.com/Linux-System-Programming-Talking-Directly/dp/0596009585)
6. Arnold Robbins: Bash Quick Reference. 2006. ISBN 0596527764.
7. Arnold Robbins: ed, awk and Regular Expressions Pocket Reference (Pocket Reference (O'Reilly)).
2000. ISBN 156592729X.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 137
  A B C D E FX  
  8% 9% 18% 21% 10% 33%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Ján Genči, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program