INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 26000776 Názov predmetu: Hlavné poznatky inteligentných systémov a ich využitie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 4
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 104
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Inteligentné systémy (IS_Ing_D_en)
Inteligentné systémy (IS_Ing_D_sk)
Inteligentné systémy (IntS_Ing_D_sk)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Ing_D_en)
2.
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Štátna skúška pre 1. a 2. stupeň
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 1u z 1u.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
Štátna skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním preukáže študent schopnosť analyticky a tvorivo myslieť, rozvíjať a riešiť problémy a úlohy v danej odbornej oblasti, najmä s pomocou nadobudnutých poznatkov z absolvovaných predmetov a s použitím odbornej literatúry.
Stručná osnova predmetu:
Globálny súbor poznatkov z danej odbornej oblasti, viazaný najmä na povinné a povinne-voliteľné predmety študijného programu absolvovaného študentom, ktoré obsahujúce témy z jadra študijného odboru Kybernetika.
Odporúčaná literatúra:
Podľa jednotlivých absolvovaných predmetov z danej odbornej oblasti.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118
  A B C D E FX  
  42% 21% 14% 6% 5% 11%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program