INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000639 Názov predmetu: Vývoj počítačových hier
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov tvorbu počítačových hier. Študenti získajú ako teoretické tak praktické vedomosti v tejto oblasti a budú schopní navrhnúť herný systém aj po technickej stránke. Predmet pokrýva aj základné vedomosti z oblasti počítačovej grafiky a teórie hier aby študent bol schopný tieto vedomosti využiť pri návrhu a implementácii hry. V závere sa predmet venuje aj tvorbe používateľského rozhrania hry a jej optimalizácii, testovaniu a aj praktickému nasadeniu.
Stručná osnova predmetu:
1. Počítačové hry - základné pojmy, súčasné trendy, existujúce platformy, klasifikácia hier, typy hier.
2. Technické prostriedky herných systémov - vstupné a výstupné zariadenia pri hrách, hracie konzoly, pokročilé prostriedky na báze virtuálno-realitných technológií, projektovanie herných systémov po technickej stránke.
3. Vizualizačné jadrá a grafické adaptéry - vizualizácia, vizualizačné jadrá a systémy, zobrazovacie reťazce, grafické adaptéry, generácie grafických adaptérov, výpočtová vizualizačná rúra.
4. Základy počítačovej grafiky pre tvorbu hier - priestor, dvojrozmerná a trojrozmerná grafika, zobrazovacie/projekčné metódy 3D/2D, použitie homogénnych súradníc, základné transformácie 2D/3D, farby a farebné modely.
5. Základy počítačovej grafiky pre tvorbu hier 2 - metódy definície objektov a scén, typy objektov, charakteristika 3D modelovacích systémov, opisné prostriedky (VRML, OpenInventor, Ruby, Lua, Python).
6. Teória hier - úvod, formalizácia problému, algoritmizácia problému, matematické základy pre teóriu hier.
7. Typy hier, tvorba hier a dekompozícia problému.
8. Prostriedky pre tvorbu hier - herné jadrá, tvorbu 2D/3D grafiky a zvuku
9. Vnímanie priestoru, farieb a zvukov z pohľadu fyziológie a psychológie človeka.
10. Výber herného jadra a platformy, výber žánru, správny objektový návrh, trendy v tvorbe hier, využitie skriptovacích jazykov, ochrana hier proti nelegálnemu kopírovaniu, platobný model.
11. Tvorba používateľského rozhrania hry - typy herných rozhraní, viacmonitorové zobrazovanie, ergonómia rozhrania, prostriedky pre tvorbu rozhraní, rozhrania závisle na platforme, testovanie rozhraní.
12. Optimalizácia, testovanie a prezentovanie hry - optimalizácia a testovanie hier - metódy a postupy, tvorba manuálov, prezentovanie hier a využitie reklamy.
Odporúčaná literatúra:
1. Sobota, B. – Hrozek, F.: Virtuálna realita a jej technológie, 1. vyd. - Košice : TU - 2013. - 158 s.. - ISBN 978-80-553-1500-3
2. Sobota, B.: Počítačová grafika; učebnica dištančného vzdelávania, TU Košice 2000, ps.185, ISBN 80-7099-514-9
3. Novitzká, V. – Slodičák, V. :Kategorické štruktúry a ich aplikácie v informatike - Košice : Equilibria - 2011. - 247 s.. - ISBN 978-80-89284-67-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 161
  A B C D E FX  
  34% 42% 13% 2% 6% 2%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD., garant, kogarant, prednášajúci, cvičiaci
Ing. Miroslav Biňas, PhD., kogarant, prednášajúci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.