INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2607971 Názov predmetu: Objektovo orientované programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, projekty
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o princípoch objektovo orientovaného programovania. Osvojenie si programátorských zručností pri objektovo orientovanom návrhu a implementácii softvérových systémov použitím objektovo orientovaných programovacích jazykov a návrhových vzorov.
Stručná osnova predmetu:
1. Trieda a objekt
2. Stav a správanie sa objektu
3. Dedičnosť tried
4. Abstraktné triedy a rozhrania
5. Správne používanie polymorfizmu
6. Generické programovanie
7. Výnimky a zotavenie
8. Základy objektovo orientovaného modelovania
9. Návrhové vzory a softvérové rámce
10. Vytváracie návrhové vzory
11. Štrukturálne návrhové vzory
12. Návrhové vzory správania sa
Odporúčaná literatúra:
1. MEYER, B.: Object-Oriented Software Construction. 2nd Edition, Prentice Hall, 1997
2. COAD, P. – YOURDON, E.: Object-Oriented Analysis. 2nd Edition, Prentice Hall, 1990
3. COAD, P. – YOURDON, E.: Object-Oriented Design. Prentice Hall, 1991
4. COAD, P. – NICOLA, J.: Object-Oriented Programming. Prentice Hall, 1993
5. ECKEL, B.: Thinking in Java. 4th Edition, Prentice Hall, 2006
6. PECINOVSKÝ, R.: Myslíme objektově v jazyku Java. GRADA, 2008
7. CLARK, D.: Beginning C# Object-Oriented Programming. Apress, 2011
8. SHARP, J.: Microsoft Visual C# krok za krokem. Computer Press, 2011
9. STROUSTRUP, B.: C++ Programming Language. 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 1997
10. VIRIUS, M.: Jazyky C a C++. 2. aktualizované vydání, Grada, 2011
11. GAMMA, E. – HELEM, R. – JOHNSON, R. – VLISSIDES, J. M.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional, 1994
12. PECINOVSKÝ, R.: Návrhové vzory. Computer Press, 2007
13. RUMBAUGH, J. – JACOBSON, I. – BOOCH, G.: The Unified Modeling Language Reference Manual. 2nd Edition, Addison-Wesley Professional, 2004
14. ARLOW, J. – NEUSTADT, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2007
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5012
  A B C D E FX  
  5% 9% 18% 21% 17% 30%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program