INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000643 Názov predmetu: Technológie a systémy spracovania údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s alternatívnymi databázovými technológiami: objektové a objektovo-relačné databázy OLTP a OLAP; dátové sklady, datawarehousing; ďalšie databázové technológie - fuzzy DBS, textové DBS, multimediálne DBS, deduktívne DBS, main-memory DBS, natívne XML databázy; SQL tunning - ladenie výkonu databázového servera, Jáva a databázy, integrácia dátových zdrojov a integrácia aplikácií; bezpečnosť a databázy.
Stručná osnova predmetu:
1. Dátové sklady
2. Konsolidácia dát z prevádzkových systémov, ETL
3. Multidimenzionálne modelovanie
4. Štruktúra dátového skladu
5. Prezentácia dát, OLAP analýzy
6. Koncepcia dolovania dát (data mining)
7. Temporálne databázy
8. Textové databázy
9. Multimediálne databázy
10. Bezpečnosť a databázy
11. Virtuálne privátne databázy
12. Dátové inžinierstvo
Odporúčaná literatúra:
1. Paulraj Ponniah: Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals. 2001. John Wiley a Sons, Inc.
2. Ralph Kimball, Margy Ross: The Data Warehouse Toolkit. Second Edition. 2002. Wiley Computer Publishing.
3. W. H. Inmon: Building the Data Warehouse Third Edition. 2002. John Wiley a Sons, Inc.
4. R. Kimball, J. Caserta: The Data Warehouse ETL Toolkit. Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. 2004, Wiley Publishing, Inc.
5. Kimball, R., Ross, M.: The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, Third Edition. 2013, John Wiley a Sons, Inc.
6. Nagabhushana S.: Data Warehousing. OLAP and Data Mining. New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006
7. Zaniolo C: Advanced Database Systems
8. Schutt R., O’Neil C.: Doing Data Science. O’Reilly Media, Inc., 2014
9. Russell Jurney: Agile Data Science. O’Reilly Media, Inc., 2013
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 277
  A B C D E FX  
  14% 21% 24% 19% 10% 11%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Ján Genči, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program