INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001005 Názov predmetu: Priemyselná a systémová bezpečnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Priemyselná bezpečnosť sa zameriava na technológiu LOXON, ktorá sa využíva v inteligentných systémoch, so zameraním na bezpečnostné prvky. Študenti sa oboznávia so systémom loxon, jednotlivými hardvérovými prvkami a návrhom komplexného systému pre zabezpečenie pomocov LOXON.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
2. Prostredie systému Loxon
3. Loxon miniserver + rozšírenia
4. Loxon základná konfigurácia
5. Bezpečnostné prvky -  senzor prítomnosti
6. Bezpečnostné prvky -  detektor dymu a vody  
7. Implementácia bezpečnostných prvkov
8. Zápočtová previerka
9. Bezpečnostné prvky -  okenný a dverový kontakt  
10. Bezpečnostné prvky – NFC TOUCH tree
11. Implementácia bezpečnostných prvkov
12. Konfigurácia komplexného bezpečnostného systému
13. Udeľovanie zápočtov
Odporúčaná literatúra:
https://academy-sk.loxone.com/folder/odborne-skolenie
https://www.loxone.com/cscz/pro-partnery/skoleni/
Pascal Ackerman: Industrial Cybersecurity, Packt Publishing Limited, 2021.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63
  A B C D E FX  
  32% 43% 16% 0% 0% 10%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program