INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 26001210 Názov predmetu: Matematika I_2122
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Elektroenergetika (EE_Bc_D_en)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Automobilová elektronika (AE_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_KM)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_sk)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_KM)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_en)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
Klasifikovaný zápočet
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami lineárnej algebry, diferenciálneho počtu funkcie jednej premennej a najviac používanými metódami riešenia typových úloh.
Stručná osnova predmetu:
Komplexné čísla.
Determinanty a maticový počet.
Sústavy lineárnych rovníc.
Funkcie.
Limita a spojitosť funkcie.
Derivácia funkcie, jej vlastnosti a význam.
Diferenciál. Taylorov polynóm. Extrémy funkcie.
Priebeh funkcie.
Odporúčaná literatúra:
1. Džurina, J.- Grinčová, A. - Pirč, V.: Matematika 1. ELFA, 2009.
2. Eliáš, J. - Horváth, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky II, IV. Alfa, Bratislava.
3. Baculíková, B. - Grinčová, A.: Matematika 1 -Vzorové a neriešené úlohy . TU Košice, 2013.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať klasifikovaný zápočet. To v sebe zahŕňa účasť študenta na vzdelávacích činnostiach priamej výučby, na prednáškach, cvičeniach, ako aj samostatné štúdium a aj samostatnú tvorivú činnosť študenta pri spracovaní semestrálneho zadania/zadaní, projektu na stanovenú tému, v stanovenom rozsahu, v stanovenom prevedení spolu 150 h časovej náročnosti práce študenta za semester.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2248
  A B C D E FX  
  5% 5% 9% 13% 26% 41%  
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
RNDr. Zuzana Gibová, PhD.
doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.
RNDr. Juraj Valiska, PhD.
RNDr. Emília Draženská, PhD.
doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.
RNDr. Mária Hutníková, PhD.
Mgr. Jana Fortes, PhD.
RNDr. Michal Staš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program