INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608721 Názov predmetu: Základy softvérového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
referát, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o životnom cykle softvérových systémov, o softvérových procesoch, metódach a nástrojoch softvérového inžinierstva, ktoré sa využívajú v jednotlivých fázach životného cyklu. Študent získa základné zručnosti potrebné pre modelovanie a prácu s CASE nástrojmi a systémami pre podporu riešenia softvérových projektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný pracovať na softvérových projektoch, pri spracovaní požiadaviek, pri návrhu systému a návrhu testov, používať prostriedky a metódy pre podporu analýzy a návrhu systémov, vytvárať potrebnú dokumentáciu.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do softvérového inžinierstva – pojmy, problémy, ciele a aktéri v softvérovom inžinierstve.
2. Životný cyklus softvérového systému a jeho fázy, modely životného  cyklu, plánovanie vývoja softvérového systému.
3. Agilné metódy v životnom cykle systémov a iteratívny vývoj softvérových systémov.
4. Získavanie, spracovanie a dokumentovanie požiadaviek na softvérový systém – komunikácia so zákazníkom.
5. Modelovanie štruktúry softvérových systémov.
6. Modelovanie správania softvérových systémov.
7. Správa verzií a zostavovanie softvérových systémov, vývojové, testovacie a produkčné prostredie.
8. Testy a testovanie v životnom cykle softvérových systémov.
9. Manuálne testovanie a automatizácia testovania.
10. Dokumentovanie, konfigurácia a nasadenie softvérových systémov.
11. Údržba softvéru, opravy a záplaty softvérových systémov.
12. Evolúcia a zastarávanie softvéru.
13.Prezentácie vybratých referátov a projektov.
Odporúčaná literatúra:
1. Havlice, Z.: Základy softvérového inžinierstva. 1. vyd. - Košice : TU - 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-553-1224-8.
2. Bieliková, M: Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment, ISBN 80-227-1322-8.
3. Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. - 85 s - Košice : Elfa, - 1999. - ISBN 80-88786-95-9.
4. Samuelis, L. et al.Software Engineering Fundamentals – Measuring, Comprehending, and Managing your Software Projects, Ladislav Samuelis et al., ISBN 978-80-553-0848-7.
5. Samuelis, L: The Challenges of Automatic Program Construction, Software Reuse, and -Evolution in Software Engineering, Ladislav Samuelis, ISBN 978-80-553-0888-3.
6. Samuelis, L et al.Software Testing Fundamentals – Introduction to Software Verification Theory, ISBN 978-80-553-1282-8.
7. Sommerville,I.: Software Engineering (9th Edition). Addison-Wesley 2010, 792 s. ISBN0137035152.
8. Dan Pilone, Russ Miles: Head First Software Development. O’Reilly Media 2008, 498 s. ISBN 0596527357.
9. Schach, R., Stephen: Classical and Object Oriented Software Engineering with UML and C++, McGraw-Hill 1999,ISBN 0-07-290168-3.
10. Pekka Abrahamsson, Outi Salo, Jussi Ronkainen, Juhani Warsta :Agile software development methods: Review and analysis,. ISBN: 951-38-6010-8.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4859
  A B C D E FX  
  9% 16% 19% 19% 11% 26%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
Ing. Sergej Chodarev, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program