INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000629 Názov predmetu: Základy algoritmizácie a programovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Elektroenergetika (EE_Bc_D_en)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Automobilová elektronika (AE_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_KM)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_sk)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_KM)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_en)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do informatiky
2. Algoritmus – definícia, reprezentácia, vývojové diagramy
3. Údajové typy – štruktúrované a neštruktúrované
4. Výrazy – logické, aritmetické
5. Riadiace konštrukcie – vetvenie, cykly
6. Vstup a výstup
7. Podprogramy a funkcie, rekurzia
8. Životný cyklus programu – preklad, spustenie, oprava chýb
9. Polia – jednorozmerné a viacrozmerné
10. Záznam
11. Analýza a syntéza algoritmov v príkladoch
Odporúčaná literatúra:
1. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms Third Edition. MIT Press 2009. 1292 s. ISBN 978-0-262-03384-8
2. Brian W. Kernighan, Dennis Ritchie: C Programming Language. Prentice; Second edition (1988). 272 pp. ISBN 978-8120305960
3. HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 1. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-363-8
4. HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 2. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2010. 165 s. ISBN 978-80-7232-367-8
5. K. N. King: C Programming: A Modern Approach, 2nd Edition. W. W. Norton a Company; 2 edition (April 19, 2008). 832 pp. ISBN 978-0393979503
6. Learn C The Hard Way - http://c.learncodethehardway.org/book/index.html (free e-book)
7. Key,  J.,  Kummerfeld,  B.:  C  programming  in  a UNIX enviroment. Addison-Wesley, Sydney, 1988.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Prednášky predmetu sú realizované dištančnou metódou vzdelávania. Cvičenia sú realizované prezenčnou metódou vzdelávania.

Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7576
  A B C D E FX  
  18% 10% 11% 15% 18% 28%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program