INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Kód predmetu: 26001078 Názov predmetu: Supervízne systémy a HMI
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): -
Externá forma štúdia (hodiny za semester):
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS, LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_en)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie poznatkov  a praktických zručností v analýze procesov a služieb v modernom inteligentnom digitálnom svete, anpr. podniku a v službách. Modelovanie, simulácia a návrh stredných vrstiev ich hierarchických informačno-riadiacich systémov systémov s dôrazom na vzdialené dohliadacie (supervízne) systémy - systémy SCADA/HMI, MES, CPS, MPI s najväčším prihliadnutím na interakciu medzi strojom (okolím) a človekom - HMI. Študenti budú schopní tvorivo používať a navrhovať najnovšie softvérové, hardvérové a komunikačné systémy, platformy a služby na všeobecné a prípadové riešenia reálnych úloh riadenia (ovládanie, dohľad, zber a analýza údajov, inteligentná podpora,  komunikácia s okolím, reporty a analýzy, umelá inteligencia na hranici inetrenetovej siete). Absolventi sa oboznámia s témou moderných operátorov procesov (Operator 4.0), ošetrovateľov (Health&HomeCare 4.0), ktoré po absolvovaní predmetu budú schopní riešiť. Dozvedia sa o najmodernejších technikách a aplikáciach umelejinteligencie v HMI interakciách (obrazy a videnie, virtuálna realita, rozšírená realita, hologramy, nositeľné zariadenia).
Stručná osnova predmetu:
•       Základné pojmy, Industry 4.0, digitálny podnik,  smart Health&HomeCare, modely a simulácie, referenčné architektúry RAMI 4.0, IIRA, hierarchické, IoT a mesh sieťové systémy, informatika, digital twin
•      Informatika a umelá inteligencia na okraji internetu, human-kyber-fyzikálne systémy, Inteligentné (smart) systémy a edge, fog a cloud  v digitálnom podniku a službách
•       Analýza systémov - zariadení, procesov, dát, postavenie a interoperabilita človeka s fyzickým a digitálnym aj inteligentným okolím,
•       Stredné úrovne riadenia a informatiky v systémoch, SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition/Human Machine Interface), MES (Manufacturing Execution Systems), CPS (Collaboration Production Systems) a MPI (Manufacturing and Production  Intelligence),
•       Základné funkcie klasických SCADA/HMI systémov:
o       zber údajov, protokoly, databázy údajov z reálnych procesov, prúdy dát,
o       rôzne užívateľské roly, bezpečnosť,  monitovacie a ovládacie panely, supervízne tele-ovládanie, alarmy, udalosti, logovanie činností
o       animácia, technologické pohľady, skriptovanie, reálne a historické trendy, správy
•       Človek  v digitálnom svete – HumanCPS, HMC interoperabilita, Operator 4.0, Health Carer 4.0, symbióza s okolím fyzickým a digitálnym, kognitívna podpora, vizuálna 2D a 3D podpora, hologramy, nositeľné zariadenia
•       IoE a IoT brány a huby v smart systémoch (IIoT, IoT), edge a fog v digitálnom svete,
•       Princípy návrhu HMI – ergonomické a psychologické hľadiská, rozdelenie obrazovky, farby, príkazy, značky – medzinárodné odporúčania a normy, UIX - user experiences, ostatné typy interakcií a inteligentná podpora
•       Systémy SCADA/HMI – tagové, objektové, komponentové, distribuované,edge,  cloudové, s lokálnym, vzdialeným (internetovým) alebo mobilným užívateľským prístupom
•       Viacvrstvové softvérové architektúry SCADA/HMI - edge a cloudové služby, platformy, aplikačné, databázové a komunikačné servery a ich klienti, publish-subcribe
•       Ďalšie funkcie SCADA/HMI – machine learning, vision, štatistické riadenie procesov, analýza a objavovanie znalostí z aktuálnych a historických údajov, inteligentná podpora rozhodovania, reportovanie a on-line analýzy
•       Digital twin - virtuálna, rozšírená a mixovaná realita, 2D a 3D vizualizácia, 3D grafika, hologramy.
•       Súvislosti s big data a robotikou v digitálnom svete a Industry 4.0/Smart Industry

Odporúčaná literatúra:
• Internetové zdroje - projekty, články, moodle.tuke.sk, tutoriály, príručky (Wonderware, Rockwell Automation, CISCO, Mathworks, Microsoft, IBM)
• Zolotová, I. - Karch, P. - Laciňák, L.: Riadenie a vizualizačné systémy, Technická univerzita v Košiciach, s. 222, ISBN: 978-80-553-0958-3
• Výučbové a laboratórne výstupy z národného projektu IT akadémia pre 21.storočie
• Zolotová, I., Papcun, P.: moodle.tuke.sk

Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29
  A B C D E FX  
  24% 10% 7% 14% 21% 24%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program