INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608941 Názov predmetu: Distribuované systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,1,1
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,13,13
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa poznatky o základných problémoch, ktoré je potrebné riešiť pri návrhu a implementácii distribuovaných programových systémov - komunikácii, rozdelení na procesy, pomenovaní entít, synchronizácii, konzistencii a replikácii zdrojov. Zároveň získa praktické zručnosti pri riešení takýchto problémov implementáciou typickej aplikácie distribuovaného systému.
Stručná osnova predmetu:
1. Architektúry a okruhy základných problémov v distribuovaných systémoch.
2. Procesy a vlákna v distribuovaných systémoch.
3. Komunikácia – vzdialené volanie procedúr, posielanie správ, komunikácia s využitím prúdov na prenos multimediálnych údajov, skupinová komunikácia na aplikačnej vrstve.
4. Menná služba – jednoduché mená, štruktúrované mená s využitím atribútov.
5. Synchronizácia – synchronizácia času, logické hodiny, problém vzájomného vylúčenia, algoritmus voľby vedúceho procesu, GPS.
6. Pomenovanie entít.
7. Konzistencia a replikácia: modely zamerané na údaje.
8. Konzistencia a replikácia: modely zamerané na klienta.
9. Vybrané návrhové vzory pre distribuované systémy: základná architektúra systému, rozdelenie rozhraní, rozdelenie na komponenty.
10. Vybrané návrhové vzory pre distribuované systémy: správa aplikácie, súbežný prístup ku zdrojom, synchronizácia.
11. Vybrané návrhové vzory pre distribuované systémy: interakcia medzi objektmi, adaptácia a rozšírenie.
12. Vybrané návrhové vzory pre distribuované systémy: správa zdrojov.
Odporúčaná literatúra:
1. TANENBAUM, A. S. - VAN STEEN, M.: Distributed Systems, Principles and Paradigms. 2nd Edition, Prentice Hall, 2006
2. BUSCHMANN, F. - HENNEY, K. - SCHMIDT, D. C.: Pattern-Oriented Software Architecture, A Pattern Language for Distributed Computing. Volume 4, John Wiley a Sons Inc., 2007
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1227
  A B C D E FX  
  4% 9% 19% 30% 25% 12%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program