INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2611411 Názov predmetu: Funkcionálne programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
zadania, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s funkcionálnym prístupom k programovaniu. Naučí sa využívať čisté funkcie, funkcie vyššieho rádu, efektívne pracovať s nemennými štruktúrami údajov. Predmet sa tiež venuje významu typov v opise vlastností programu. Študent nadobudne aj vedomosti o jazyku lambda. Pri vyučovaní sa používa predovšetkým jazyk Haskell, príklady sú však uvádzané aj v iných jazykoch.
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika a význam funkcionálneho programovania.
2. Základy jazyka Haskell.
3. Práca so zoznamami a funkcie vyššiech rádu.
4. Vlastnosti funkcií a ich vyhodnotenie.
5. Metódy návrhu programov.
6. Význam typov vo opise vlastností programu.
7. Hodnoty a algebraické typy, kategorizácia algebraických typov.
8. Typové triedy a polymorfizmus.
9. Realizácia vstupných a výstupných operácií v funkcionálnom jazyku.
10. Monadický prístup k definovaniu programov.
11. Modularita v jazyku Haskell.
12. Jazyk lambda a kombinátory.
13. Aplikácia funkcionálneho prograkovania v jazyku Java.
14. Ďalšie funkcionálne programovacie jazyky.
Odporúčaná literatúra:
1. Ján Kollár. Funkcionálne programovanie. Elfa, 2009.
2. Simon Thompson. Haskell: The Craft of Functional Programming. Addison-Wesley, 2011.
3. Paul Hudak, John Peterson, Joseph Fasel. Gentle Introduction To Haskell. 2000.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1395
  A B C D E FX  
  24% 26% 23% 14% 9% 4%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
Ing. Sergej Chodarev, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program