INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2601001 Názov predmetu: Databázové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
samostatná práca
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy z teórie databázových systémov a princípov štruktúrovaného dotazovacieho jazyka (SQL - Structured Query Language). Získané zručnosti využije pri práci s databázovými objektmi a tvorbe databázových aplikácií klient-server v praxi a aj v rámci ďalšieho stupňa štúdia.
Stručná osnova predmetu:
1.  Úvod do databázových systémov
2.  Dátové modelovanie
3.  Relačný dátový model
4.  Relačná algebra
5.  Funkčné závislosti, normalizácia
6.  Databázové jazyky, SQL
7.  Primárne organizácie súborov
8.  Indexová organizácia súborov
9.  Transakcie a ich spracovanie
10. Paralelizmus a techniky konkurentnosti. Zotavenie po chybách.
11. Bezpečnosť databázových systémov
12. Distribuované databázové systémy
Odporúčaná literatúra:
1. Pokorný, J.: Konstrukce databázových systémů, skripta, Vydavatelstvo ČVUT,  2001
2. Date C. J.: An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 6-th Edition, 1995
3. Matiaško, K.: Databázové systémy, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2002
4. Elmasri,R., Navathe, S.B. : Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1., 2. vydanie
5. Date, C.J.: A Guide the SQL Standard
6. Telepovská, H.: Databázové systémy, Elfa 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2150
  A B C D E FX  
  4% 9% 17% 28% 23% 20%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Ján Genči, PhD., garant
Ing. Dominik Lakatoš, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Ján Genči, PhD.