INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608911 Názov predmetu: Architektúry počítačových systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
písomné previerky
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu získa študent informácie o technických prostriedkoch počítačov, počnúc od teoretických princípov ich činnosti, cez štruktúrnu organizáciu, až po architektonické koncepcie moderných počítačových systémov. Získané znalosti o komponentoch počítačového systému a algoritmoch používaných systémom pri spracovaní, uchovávaní a prenášaní dát, študent bude schopný uplatniť tak v praktickej sfére, ako aj v teoretickej oblasti informatiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Východiská architektonických koncepcií číslicových počítačov
2. Stavebné prvky číslicových počítačov (obvody na realizáciu predikátov; obvody na realizáciu operácií)  
3. Stavebné prvky číslicových počítačov (obvody na pamätanie údajov; obvody na riadenie prenosu údajov a vnútorných komunikácií)
4. Počítačová aritmetika a algoritmy
5. Inštrukčne orientovaná architektúra
6. Centrálna procesorová jednotka
7. Teória prúdového spracovania
8. Prúdové prístupy implementácie procesorov
9. Pamäťový podsystém číslicového počítača
10. Vonkajšie komunikácie procesora a riadenie vstupno/výstupných operácií
11. Špecializované počítačové architektúry
12. Úvod do paralelných počítačových systémov
Odporúčaná literatúra:
1. Hennessy, J. – Patterson, D.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 856 s., 2011, ISBN: 978-0-12-383872-8.
2. Jelšina, M.: Architektúry počítačových systémov: princípy, štruktúrna organizácia, funkcia. Elfa s.r.o., Košice, 2002.
3. Patterson, D. – Hennessy, J.: Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 5th Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 800 s., 2013, ISBN: 978-0-12-407726-3.
4. Sima, D. – Fountain, T. – Kacsuk, P. Advanced computer architectures : a desing space approach. Harlow: Addison-Wesley, 1997. 800 s. ISBN 0201422913.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3273
  A B C D E FX  
  4% 11% 20% 23% 27% 14%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Norbert Ádám, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program