INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2611461 Názov predmetu: Modelovanie a simulácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
priebežné testy
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
záverečný test
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet Modelovanie a simulácia je zameraný na základy modelovania a simulácie systémov ako súčasti návrhových systémov pre podporu inžinierskych prác z hľadiska potrieb informatických odborov. Cieľom je získať základné poznatky o princípoch práce simulačných systémoch so zohľadnením ich problémovej orientácie. Uvedené sú základné pojmy, princíp štúdia systémov prostredníctvom simulačných (experimentálnych) metód. Podobnosť systémov, originál, model, druhy modelov, matematický model a simulačný model, štúdium systémov analytickými a stimulačnými  metódami, ciele modelovania a simulácie. Simulačný systém, simulačný jazyk, simulačný program, Petriho siete v modelovaní a simulácii. Modelovanie a simulácia systémov hromadnej obsluhy, logických systémov a spojitých systémov. Stochastické systémy, generovanie náhodných čísel a náhodných funkcií. Geometrické modelovanie, geometrický model, vnútorná reprezentácia telies. Simulačné systémy ako súčasť systémov pre podporu inžinierskych prác, konkrétne príklady, niektoré špecifické moduly systémov pre podporu inžinierskych prác, projektové riadenie, tvorba výrobnej dokumentácie, špecifická problematika návrhových systémov pre elektroniku a mikroelektrotechniku. Distribuované simulačné výpočty.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, základné pojmy.
2. Charakteristika simulačných systémov.
3. Petriho siete v modelovaní a simulácii.
4. Modelovanie systémov hromadnej obsluhy.
5. Modelovanie systémov hromadnej obsluhy Petriho sieťami.
6. Modelovanie logických systémov.
7. Modelovanie spojitých systémov.
8. Generovanie náhodných čísel a náhodných funkcií.
9. Geometrické modelovanie.
10. Simulačné systémy ako súčasť systémov pre podporu inžinierskych prác.
11. Niektoré špecifické moduly systémov pre podporu inžinierskych prác.
12. Distribuované simulačné výpočty.
Odporúčaná literatúra:
1. Neuschl, Š. a kol.: Modelovanie a simulácia, alfa Bratislava, SNTL Praha, 1988
2. Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995, ISBN 0-13-098609-7
3. Law, A., Kelton, D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991, ISBN 0-07-100803-9
4. Haas, P.: Stochastic Petri nets. Modelling, stability, simulation, Springer, 2002, ISBN 0-387-95445-7
5. Rábová, Z. a kol: Modelování a simulace, VUT Brno, 1992, ISBN 80-214-0480-9
6. Krivý, I., Kindler, E.: Simulace a modelování, Ostravská univerzita 2001
7. Spur, G., Krause, F.L.: CAD Technik. Carl Hanser Verlag, Munchen, 1984, ISBN 3-446-13897-8
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 607
  A B C D E FX  
  21% 19% 22% 20% 10% 8%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
Ing. Štefan Korečko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program