INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000633 Názov predmetu: Komponentové programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o technológii Java, spozná programovací jazyk Java a základné programové rozhrania platformy Java. Študent sa naučí vyvíjať programy s orientáciou na tvorbu komponentov, nadobudne zručnosti vo využívaní pokročilých možností programovacieho jazyka Java a rozširujúcich programátorských rozhraní a vybuduje si základy pre vývoj rozsiahlych viacvrstvových aplikácií.
Stručná osnova predmetu:
1. Java technológia a platforma.
2. Typy, operátory, výrazy, príkazy a polia.
3. Balíky a základné triedy.
4. Vybrané triedy technológie Java.
5. Spracovanie vstupu a výstupu.
6. Vlákna a synchronizácia.
7. Prístup na databázový systém.
8. Komponenty a rozhrania.
9. Injektáž závislostí a rámce pre komponentovú tvorbu.
10. Sprístupňovanie služieb komponentov.
11. Štandardy pre komponentové programovanie.
12. Návrh a implementácia komponentových systémov v jazyku Java.
Odporúčaná literatúra:
1. Jaroslav Porubän, Peter Václavík: Technológia Java, elfa 2002.    
2. Bruce Eckel: Thinking in Java. Prentice Hall PTR, 4th edition, 2006, 1150 pp. ISBN 0131872486.
3. Pavel Herout: Učebnice jazyka Java. Kopp, 352 pp. ISBN: 80-7232-115-3.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1400
  A B C D E FX  
  22% 16% 17% 15% 11% 20%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
doc. Ing. Csaba Szabó, PhD.
Ing. Zuzana Dubajová
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program