INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001026 Názov predmetu: Bezpečnosť počítačových sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
priebežne testy on-line; 14 testov on-line, 40% záverečného hodnotenia
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
10% vykonanie testu
50% ústna skúška

Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Naučí sa praktický riešiť problémy spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu pri realizácií počítačových sietí a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach. V rámci predmetu zvládne problematiku, ktorá je obsiahnutá v prvých dvoch semestroch Sieťového Akademického Programu Cisco a nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky ICND1 640-822.
Študent má pri štúdiu k dispozícií vzdelávacie materiály a administratívne prostredie pre riadenie výuky dostupné prostredníctvom LMS systému (http://www.netacad.com).
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky počítačových sietí.
2. Koncepcia sieťového (vrstvového) modelu komunikácie.
3. Identifikácia komunikačných entít v sieťových infraštruktúrach, adresové schémy.
4. Fyzická vrstva sieťového modelu a jej implementácia.
5. Príklady sieťových technológii LAN a WAN a využitie pasívnych a aktívnych sieťových prvkov.
6. Funkcia protokolov a služieb transportnej a sieťovej vrstvy
7. Koncepcia smerovania informácie v počítačových sieťach
8. Dynamické smerovanie a smerovacie protokoly.
9. Aktívne komponenty sieťovej komunikácie : smerovač a jeho vlastnosti, základy práce so smerovačom.
10. Adresové systémy na báze beztriednej adresácie.
11. Smerovacie protokoly typu Link state
Odporúčaná literatúra:
1. Cisco Networking Academy Program : Semester 1 and 2 (Exploration version) - http://cisco.netacad.net
2. Peniak, P., Kallay, F.: Počítačové siete a ich aplikácie, GRADA Publishing, 2004
3. Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press, Praha 2004
4. Dilip C. Naik : Internet : standardy a protokoly. Computer Press, Brno, 1999
5. Dostálek L., Kabelová A.: Velký prúvodce protokoly TCP/IP a systemem DNS, Computer Press, Praha, 2000

3. Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press, Praha 2004
4. Dilip C. Naik : Internet : standardy a protokoly. Computer Press, Brno, 1999
5. Dostálek L., Kabelová A.: Velký prúvodce protokoly TCP/IP a systemem DNS, Computer Press, Praha, 2000
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 123
  A B C D E FX  
  21% 15% 24% 11% 8% 21%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
doc. Ing. František Jakab, PhD.
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program