INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 2619611 Názov predmetu: Diskrétna matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Seminár, Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,1,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 39,13,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 1u z 1u16% z 30%.
písomný test
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné teoretické poznatky z boolovskej algebry a ukázať aplikácie boolovských funkcií v elektrotechnike. Prebrať základné algebraické štruktúry a kombinatorické princípy ako aj postupy potrebné pri vyhodnocovaní výhodnosti algoritmov.
Stručná osnova predmetu:
- Niektoré vlastnosti množín, množina celých čísel, kongruencie.
- Binárne relácie a zobrazenia. Čiastočne usporiadané množiny.
- Zväzy. Boolovské algebry. Boolovské funkcie.
- Výroková logika, formuly výrokovej logiky.
- Ekvivalencia formúl. Relácia vyplývania. Realizácia formúl.
- Grafy (definícia, typy grafov, súvislosť, maticové vyjadrenie).
- Stromy a kostra grafu. Eulerovské, hamiltonovské grafy.
- Planárne grafy. Farbenie grafov.
- Digrafy (definícia, typy, silná súvislosť, maticové vyjadrenie).
- Acyklické digrafy. Orientované stromy, kostra digrafu a binárne stromy
- Niektoré aplikácie grafov. Grafové algoritmy.
- Toky v sieťach.
Odporúčaná literatúra:
1. Bučko, M. - Klešč, M.: Diskrétna matematika. Elfa, Košice, 1995, 1997, 1999.
2. Kolář, J. - Štepánková, O. - Chytil, M.: Logika, algebry a grafy. SNTL, Praha 1989.
3. Kvasnička, V. - Pospíchal, J.: Algebra a diskrétna matematika. STU, Bratislava 2008.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať zápočet a úspešne absolvovať skúšku. To v sebe zahŕňa účasť študenta na vzdelávacích činnostiach priamej výučby, na prednáškach, cvičeniach, ako aj samostatné štúdium a aj samostatnú tvorivú činnosť študenta pri spracovaní semestrálneho zadania/zadaní, projektu na stanovenú tému, v stanovenom rozsahu, v stanovenom prevedení spolu 150 h časovej náročnosti práce študenta za semester.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2921
  A B C D E FX  
  3% 6% 10% 21% 27% 32%  
Zabezpečuje:
doc. RNDr. Marián Klešč, PhD.
RNDr. Emília Draženská, PhD.
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
RNDr. Mária Timková, PhD.
RNDr. Juraj Valiska, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program