INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000653 Názov predmetu: Vývoj doménovo-špecifických jazykov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s oblasťou doménovo-špecifických jazykov, ich návrhu, implementácie a testovania. Predmet zjednocuje princípy inžinierstva oblastí a metaprogramovania, modelovania vlastností, softvérových tovární. Poskytuje možnosť pochopiť, ako tieto techniky vzájomne súvisia a ako ich použiť v praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Modely vs. programy, doménovo-špecifické jazyky.
2. Modelom riadený vývoj softvéru.
3. Softvérové továrne a softvérové linky.
4. Externé a interné doménovo-špecifické jazyky.
5. Generátory syntaktických analyzátorov.
6. Grafické modelovacie jazyky.
7. Definovanie obmedzení a validácia modelov.
8. Generovanie artefaktov z modelov.
9. Optimalizácia generovaných artefaktov.
10. Vývojové jazykové prostredia.
11. Testovanie doménovo-špecifických jazykov.
12. Kompozícia a evolúcia doménovo-špecifických jazykov.
Odporúčaná literatúra:
1. Ján Kollár, Jaroslav Porubän, Sergej Chodarev: Modelovanie a generovanie softvérových architektúr, Košice : TU - 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-553-1229-3.
2. Jaroslav Porubän: Návrh a implementácia počítačových jazykov, TU Košice, 2010.
3. Marjan Mernik, ed.: Formal and Practical Aspects of Domain-Specific Languages: Recent Developments, IGI Global, USA, ISBN 978-1-4666-2092-6.
4. Markus Voelter: DSL Engineering Designing, Implementing and Using Domain-Specific Languages. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, ISBN 1481218581.
5. Martin Fowler: Domain-Specific Languages. Addison-Wesley, 2010, ISBN 021712943.
6. Terence Parr: Language Implementation Patterns: Create Your Own Domain-Specific and General Programming Languages. Pragmatic Programmers 2010, ISBN 193435645X.
7. Jack Greenfield et. al.: Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools, Wiley 2004, ISBN 0471202843.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 387
  A B C D E FX  
  10% 22% 34% 24% 7% 2%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program