INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2611481 Názov predmetu: Paralelné programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_en)
2.
2.
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
samostatná práca, spracovanie projektov
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje znalosti v oblasti paralelného programovania z pohľadu inžinierskej disciplíny, ktorá je založená na poznaní metodologických postupov pri tvorbe paralelných programov. Cieľom je dosiahnutie efektívnosti, ktorá je založená na správnom návrhu, so vzťahom na riešený problém a cieľovú architektúru, na poznaní vlastností paralelných problémov a metóde analýzy a experimentálneho hodnotenia efektívnosti ako aj voľby vhodných prostriedkov pre výpočty vysokého výkonu.
Stručná osnova predmetu:
1. Vzťah paralelných architektúr a paralelných problémov.
2. Vlastnosti paralelných algoritmov a paralelných problémov.
3. Vzťah paralelných problémov a druhov paralelizmu.
4. Metodológia návrhu paralelných algoritmov : dekompozícia a komunikácia.
5. Metodológia návrhu paralelných algoritmov : zhlukovanie, priraďovanie a plánovanie úloh.
6. Modelovanie a hodnotenie efektívnosti paralelného výpočtu.
7. Odovzdávanie správ v MPI pri komunikácii medzi dvoma procesmi a skupinovej komunikácii.
8. Skupinová komunikácia v MPI.
9. Modulárny návrh paralelných algoritmov.
10. Údajové typy MPI a ich aplikácia.
11. Využitie komunikátorov a topológii procesov MPI pri dekompozícii paralelných problémov.
12. Expanzívny a masívny paralelizmus v modeli údajového paralelizmu.
Odporúčaná literatúra:
1. Kollár, Ján: Paralelné programovanie.  Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 1999,  96pp.
2. Kollár Ján: Metódy a prostriedky pre výkonné paralelné výpočty. Academic Press elfa, s.r.o., Košice, 2003, Edícia monografií FEI TU v Košiciach, 110 pp.
3. Ian Foster: Designing and Building Parallel Programs.
http://www-unix.mcs.anl.gov/dbpp/text/book.html
4. Ján Kollár: MPI - Introductory Course, DCI FEI TU Košice, 2001
5. Ján Kollár: MPI - Advance Course, DCI FEI TU Košice, 2001
6. MPI: A Message-Passing Interface Standard. Message Passing Interface Forum, June 12, 1995, University of Tennessee, Knoxville, Tennessee.,  231pp.  
7. Gibbons S.A., Rytter, W.: Efficient Parallel Algorithms. Cambridge Univ. Press, 1987.  
8. Peter S. Pacheco: A User's Guide to MPI. Dept. of Mathematics, Univ of San Francisco, CA, March 30 1998, (postscript)
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2181
  A B C D E FX  
  28% 31% 26% 12% 1% 1%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Branislav Madoš, PhD.
doc. Ing. Ján Genči, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program