INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608541 Názov predmetu: Operačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok ZS Informatika (INF_Bc_D_sk)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
Zápočet
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
Skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia rozsiahlejších projektov konštrukčného charakteru. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti. Samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov a v prípade tímovej práce preukázať schopnosť pracovať aj v tíme.
Stručná osnova predmetu:
1. Témy práce môžu byť pre jedného alebo kolektív riešiteľov v súlade s potrebami rozvoja pracoviska alebo v rámci spolupráce s inými pracoviskami regiónu alebo v rámci medzinárodnej spolupráce.
2. Poslucháči sú v úvode oboznámení s organizáciou bakalárskej práce, všeobecnými a katedrovými dokumentačnými a prezentačnými normami a prostriedkami.
3. Samostatná individuálna alebo kolektívna projektová práca je kontrolovaná priebežne pedagógmi. V prípade kolektívnych projektov sa vyžaduje ustanovenie hlavného riešiteľa, ktorý predloží plán rozdelenia úloh v rámci tímu.
4. V prípade tímových projektov sa hodnotí aj podiel riešiteľov.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2275
  A B C D E FX  
  6% 11% 18% 23% 17% 26%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Ján Genči, PhD., garant, kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Ján Genči, PhD.