INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001030 Názov predmetu: CCNA Security
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 26,26
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
3.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk) 1. Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety: 26001026 - Bezpečnosť počítačových sietí
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.
priebežne testy on-line, 9 testov on-line, 40% záverečného hodnotenia
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.
60% ústna skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základmi sieťovej bezpečnosti z pohľadu vysvetlenia základných pojmov, konceptov a prístupov k zabezpečeniu sieťových zariadení. Naučí sa konfigurovať prostredníctvom simulátora Cisco Packet Tracer a laboratórnych sieťových zariadení rôzne reálne využiteľné scenáre, ktorých výsledkom je vyšší stupeň zabezpečenia siete voči útokom. Získa základný pohľad na šifrovanie hesiel, kryptografiu a implementáciu technológií ako sú AAA, L2 bezpečnosť, VPN a konfiguráciu ASA. Tento predmet je zároveň prípravou pre získanie priemyselnej certifikácie Cisco IOS Network Security (IINS) 640-554.
Študent má pri štúdiu k dispozícií vzdelávacie materiály a administratívne prostredie pre riadenie výuky dostupné prostredníctvom LMS systému (https://netacad.com).
Stručná osnova predmetu:
1. Zabezpečenie siete / Hrozby v sieti.
2. Zmiernenie útokov / Bezpečný prístup na zariadenie.
3. Administratívne roly / Monitorovanie a správa sieťového zariadenia.
4. Riešenie AAA
5. Rešenie ACL
6. Riešenia Firewall / ZPF / IPS.
7. Zabezpečenie koncových zariadení a L2 vrstvy.
8. Kryptografia / VPN.
9. ASA.
10. Hlbší pohľad na vybrané témy z bezpečnosti v sieťach.
Odporúčaná literatúra:
1. Networking Academy Program (NetAcad, Cisco).  CCNA Security,  https://netacad.com.
2. Singh D. G., Vinod M., Anandh V.: CCNA Security 210-260 Certification Guide. Packt Publishing. 2018. ISBN: 1787128873.
3. McMillan T.: CCNA Security Study Guide: Exam 210-260. Sybex. 2018. ISBN: 9781119409939.
4. Santos O.: CCNA Security 210-260. Cisco Press, 2015, ISBN: 9781587205668.
5. Watkins M., Wallace K.: CCNA Security Official Exam Certification Guide. Cisco Press (2008). ISBN: 9781587202209.
6. Barker C.: CCNA Security 640-554. Cisco Press, 2012. ISBN: 9781587204463.
7. Northcutt S.: Bezpečnost počítačových sítí. Computer Press. 2005. ISBN: 9788025106976.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20
  A B C D E FX  
  40% 25% 15% 15% 0% 5%  
Zabezpečuje:
doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD.
doc. Ing. František Jakab, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program