INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2608721 Názov predmetu: Základy softvérového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
referát, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o životnom cykle softvérových systémov, o softvérových procesoch, metódach a nástrojoch softvérového inžinierstva, ktoré sa využívajú v jednotlivých fázach životného cyklu. Študent získa základné zručnosti potrebné pre modelovanie a prácu s CASE nástrojmi a systémami pre podporu riešenia softvérových projektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný pracovať na softvérových projektoch, pri spracovaní požiadaviek, pri návrhu systému a návrhu testov, používať prostriedky a metódy pre podporu analýzy a návrhu systémov, vytvárať potrebnú dokumentáciu.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do softvérového inžinierstva – pojmy, problémy, ciele a aktéri v softvérovom inžinierstve.
2. Životný cyklus softvérového systému a jeho fázy, modely životného  cyklu, plánovanie vývoja softvérového systému.
3. Agilné metódy v životnom cykle systémov a iteratívny vývoj softvérových systémov.
4. Získavanie, spracovanie a dokumentovanie požiadaviek na softvérový systém – komunikácia so zákazníkom.
5. Modelovanie štruktúry softvérových systémov.
6. Modelovanie správania softvérových systémov.
7. Správa verzií a zostavovanie softvérových systémov, vývojové, testovacie a produkčné prostredie.
8. Testy a testovanie v životnom cykle softvérových systémov.
9. Manuálne testovanie a automatizácia testovania.
10. Dokumentovanie, konfigurácia a nasadenie softvérových systémov.
11. Údržba softvéru, opravy a záplaty softvérových systémov.
12. Evolúcia a zastarávanie softvéru.
13.Prezentácie vybratých referátov a projektov.
Odporúčaná literatúra:
1.     Havlice, Z.: Základy softvérového inžinierstva. 1. vyd. - Košice : TU - 2012. - 160 s. - ISBN 978-80-553-1224-8.
2.      Šimko, J., Šimko, M., Bieliková, M.: Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach, STU v Bratislave,  Vydavateľstvo SPEKTRUM STU 2017, ISBN 978-80-227-4669-4.
3.      Bieliková, M: Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment, STU FEI - 2000, 220 s. - ISBN 80-227-1322-8.
4.      Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. - 85 s - Košice : Elfa, - 1999. - ISBN 80-88786-95-9.
5.      Samuelis, L. et al.Software Engineering Fundamentals – Measuring, Comprehending, and Managing your Software Projects, Ladislav Samuelis et al., Technical University of Kosice, 2012, ISBN 978-80-553-0848-7.
6.      Samuelis, L: The Challenges of Automatic Program Construction, Software Reuse, and -Evolution in Software Engineering, Ladislav Samuelis, ISBN 978-80-553-0888-3.
7.      Samuelis, L et al.Software Testing Fundamentals – Introduction to Software Verification Theory, Technical University of Kosice, 2013, ISBN 978-80-553-1282-8.
8.      Sommerville,I.: Software Engineering (9th Edition). Addison-Wesley 2010, 792 s. ISBN0137035152.
9.      Dan Pilone, Russ Miles: Head First Software Development. O’Reilly Media 2008, 498 s. ISBN 0596527357.
10.     Schach, R., Stephen: Classical and Object Oriented Software Engineering with UML and C++, McGraw-Hill 1999,ISBN 0-07-290168-3.
11.     Pekka Abrahamsson, Outi Salo, Jussi Ronkainen, Juhani Warsta :Agile software development methods: Review and analysis,. VTT 2002, Finland, ISBN: 951-38-6010-8.
12.     Schmuller Jospeh: Myslíme v jazyku UML. Grada Publishing 2001, ISBN 80-247-0029-8.
13.     Arlow Jim, Neustadt Ila: UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Prôvodce analýzou a návrhem objektově orientovaného softwaru. Computer Press, a.s. Brno 2007, ISBN 978-80-251-1503-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2563
  A B C D E FX  
  7% 19% 25% 26% 14% 9%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc., garant, prednášajúci, skúšajúci
Ing. Branislav Madoš, PhD., skúšajúci, cvičiaci
Ing. Sergej Chodarev, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
doc. Ing. Csaba Szabó, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.