INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26000629 Názov predmetu: Základy algoritmizácie a programovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 39,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_E)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Riadenie elektromechanických systémov (REMS_Bc_E)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Multimediálne komunikačné technológie (MKT_Bc_D)
Smartelektronika (SE_Bc_D)
Technológie v automobilovej elektronike (TvAE_Bc_D)
Hospodárska informatika (HI_Bc_D_sk)
Automatizované elektrotechnické systémy (AES_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Smartelektronika_nová (SE_Bc_Dn)
Inteligentné systémy (IS_Bc_D_sk)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Dištančná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 11% z 20%.
testy, zadanie
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 41% z 80%.
záverečný test, skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do informatiky
2. Algoritmus – definícia, reprezentácia, vývojové diagramy
3. Údajové typy – štruktúrované a neštruktúrované
4. Výrazy – logické, aritmetické
5. Riadiace konštrukcie – vetvenie, cykly
6. Vstup a výstup
7. Podprogramy a funkcie, rekurzia
8. Životný cyklus programu – preklad, spustenie, oprava chýb
9. Polia – jednorozmerné a viacrozmerné
10. Záznam
11. Analýza a syntéza algoritmov v príkladoch
Odporúčaná literatúra:
1. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms Third Edition. MIT Press 2009. 1292 s. ISBN 978-0-262-03384-8
2. HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 1. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-363-8
3. HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 2. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2010. 165 s. ISBN 978-80-7232-367-8
4. Havlice,  Z., Genči, J.: Počítače a programovanie v jazyku C. elfa, s.r.o., Košice, február 2000.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1438
  A B C D E FX  
  13% 5% 10% 26% 24% 23%  
Vyučujúci:
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., garant
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD., kogarant, prednášajúci, cvičiaci
Ing. Emília Pietriková, PhD., kogarant, prednášajúci, cvičiaci
Ing. Štefan Korečko, PhD., kogarant, prednášajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.