INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 26001088 Názov predmetu: Výskumné metódy v informatike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár, Projektová práca
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 3,3
Externá forma štúdia (hodiny za semester): ZS 39,39
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: ZS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
2.rok ZS Kyberbezpečnosť (KB_Ing_D_sk)
Informatika (INF_Ing_D_sk)
2.
2.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
prehľad relevantných článkov, prezentácia a recenzia prečítaného článku, spracovanie výskumných dát
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
výskumný plán, test
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa naučia systematicky zisťovať stav danej výskumnej oblasti vo svete, vyhľadávať relevantné literárne zdroje, porozumieť štruktúre vedeckých článkov, kriticky ich hodnotiť a uchovávať si prehľad o získaných vedomostiach. Získajú tiež poznatky o výskumných metódach, ktoré bude môcť využiť pri návrhu vlastných vedeckých štúdií a experimentov, ale i pri vyhodnocovaní navrhnutých systémov. Na príkladoch sa naučia vhodne prezentovať výsledky.
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia výskumu, voľba vhodnej metódy podľa hypotézy alebo výskumnej otázky.
2. Vyhľadávanie relevantných zdrojov a ich správa.
3. Čítanie vedeckých článkov s porozumením.
4. Kritické hodnotenie prečítaných článkov, recenzia.
5. Písanie vedeckých článkov a záverečných prác.
6. Typy výskumu, teoretický a empirický výskum.
7. Riadený experiment, korelačná štúdia.
8. Dotazník, rozhovor, prípadová štúdia.
9. Benchmarking, sekundárne štúdie.
10. Validita (správnosť) výskumu a jej ohrozenie.
11. Časopisy, konferencie, publikovanie a prezentovanie výsledkov.
12. Financovanie výskumu, duševné vlastníctvo a vedecká etika.
Odporúčaná literatúra:
1. R. Kumar: Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, SAGE, 2014
2. J. Zobel: Writing for Computer Science, Springer, 2014
3. C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén: Experimentation in Software Engineering, Springer, 2012
4. J. Lazar, J. Feng, H. Hochheiser: Research Methods in Human-Computer Interaction, Morgan Kaufmann, 2017
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu sa od študenta očakáva aktívna účasť na vzdelávacích činnostiach priamej výučby (prednášky, cvičenia), ako aj samostatné štúdium a samostatná tvorivá činnosť pri spracovaní semestrálnych projektov (zadaní) na stanovenú tému. Časová náročnosť: 8hod/týždeň.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67
  A B C D E FX  
  25% 22% 22% 19% 9% 1%  
Zabezpečuje:
prof. Ing. Peter Drotár, PhD.
Ing. Matúš Sulír, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program