INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Kód predmetu: 26001211 Názov predmetu: Matematika II_2122
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie numerické
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): LS 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
1.rok LS Elektroenergetika (EE_Bc_D_en)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov (FIPM_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
Automobilová elektronika (AE_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_en)
Priemyselná elektrotechnika (PE_Bc_D_sk)
Inteligentné systémy (IntS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_KM)
Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_sk)
Kyberbezpečnosť (KB_Bc_D_sk)
Počítačové modelovanie (PM_Bc_D_sk)
Elektroenergetika (EE_Bc_KM)
Aplikovaná elektrotechnika (ApE_Bc_D_en)
Intelligent systems (inteligentné systémy) (IntS_Bc_D_en)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Prezenčná
Kombinovaná
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet
Priebežné hodnotenie (PH):
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.
Klasifikovaný zápočet
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s poznatkami integrálneho počtu funkcie jednej premennej, diferenciálneho počtu funkcie n-premenných a najviac používanými metódami riešenia typových úloh.
Stručná osnova predmetu:
Polynómy. Rozklad na parciálne zlomky.
Primitívna funkcia a neurčitý integrál.
Integrácia racionálnych funkcií a iracionálnych funkcií.
Integrácia goniometrických funkcií.
Určitý integrál. Nevlastné integrály.
Aplikácie integrálneho počtu.
Funkcia n-premenných.
Parciálne derivácie.
Taylorova veta. Extrémy funkcie dvoch premenných.
Odporúčaná literatúra:
1. Džurina, J.- Grinčová, A. - Pirč, V.: Matematika 1. ELFA, 2009.
2. Eliáš, J. - Horváth, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky II, IV. Alfa, Bratislava.
3. Baculíková, B. - Grinčová, A.: Matematika 1 -Vzorové a neriešené úlohy . TU Košice, 2013.
4. Džurina, J. - Grinčová, A. - Pirč, V.: Matematická analýza 2. ELFA, 2007, ISBN 987-80-8086-052-3.
5. Eliáš, J. - Horváth, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky III, IV. Alfa, Bratislava.
6. Grinčová, A. - Petrillová, J.: Matematika 2 - zbierka riešených a neriešených úloh. TU, Košice, ISBN 978-80-553-2577-4.
Odporúčané voliteľné súčasti programu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky: Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať klasifikovaný zápočet. To v sebe zahŕňa účasť študenta na vzdelávacích činnostiach priamej výučby, na prednáškach, cvičeniach, ako aj samostatné štúdium a aj samostatnú tvorivú činnosť študenta pri spracovaní semestrálneho zadania/zadaní, projektu na stanovenú tému, v stanovenom rozsahu, v stanovenom prevedení spolu 150 h časovej náročnosti práce študenta za semester.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1973
  A B C D E FX  
  8% 6% 8% 13% 20% 45%  
Zabezpečuje:
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.
doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.
RNDr. Mária Hutníková, PhD.
doc. RNDr. Helena Myšková, PhD.
RNDr. Emília Draženská, PhD.
RNDr. Anna Grinčová, PhD.
RNDr. Zuzana Gibová, PhD.
RNDr. Michal Staš, PhD.
Mgr. Jana Fortes, PhD.
prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
RNDr. Mária Timková, PhD.
RNDr. Juraj Valiska, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2023
Schválil: osoba/osoby zodpovedné za študijný program