INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pracovisko: Katedra počítačov a informatiky
Kód predmetu: 2617591 Názov predmetu: Programovanie v prostredí DotNET
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška, Cvičenie laboratórne
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2
Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26
Metóda štúdia:
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester štúdia: LS
Odporúčaný semester Študijný program Stupeň štúdia Metóda štúdia
2.rok LS Počítačové siete (PS_Bc_D_sk)
Informatika (INF_Bc_D_sk)
1.
1.
Prezenčná
Prezenčná
Stupeň štúdia:
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 16% z 30%.
testy, projekt
Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 36% z 70%.
skúška
Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé poznatky pri objektovo-orientovanom programovaní v prostredí .NET.
Stručná osnova predmetu:
1. Platforma .NET (CLR, CTS, MSIL, JIT compiler.
2. Objektovo-orientovaný jazyk C#.
3. Referenčné a údajové typy (Trieda, štruktúra, enumeračný typ).
4. Generické údaje, kolekcie  a iterátory.
5. Delegáty a udalosti.
6. Spracovanie výnimiek.
7. Serializácia údajov (XML).
8. Pokročilé ladenie aplikácii v prostredí Visual Studio .NET.
9. Princípy a využitie assemblies .NET.
10. Formuláre a ovládacie prvky.
11. Vytváranie vlastných ovládacích prvkov.
12 Riadenie bezpečnosti v aplikácii .NET.
Odporúčaná literatúra:
1. Marshall D.: Programming Visual C# 2005: The language, Microsoft press 2005.
2.Programujeme v jazyku C#: http://www.inet.sk/sekcia/programovanie,
Kolektív autorov: C# Programujeme profesionálně, Computer press, 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 353
  A B C D E FX  
  15% 7% 12% 20% 29% 17%  
Vyučujúci:
doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc., garant
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., kogarant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2017
Schválil: doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.